vrijdag 31 oktober 2014

Johan Bonny in zijn typische houthakkers-Engels over de valse oecumene:
Ketterijen geuit door Bonny als lid van de 'Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid' in dit interview:

1. Geloof is een kwestie van 'consensus'. Neen van Goddellijke Openbaring. 

2. De christelijke niet-katholieken behoren ook tot de Kerk. Dat is niet zo.

3. Elke gedoopte behoort tot de Kerk. Enkel de Katholiek-gedoopten zijn Katholiek.

4. Stap voor stap gaan we door... naar de ene wereldreligie.Enkele bedenkingen:


1. Het is waarlijk hallucinant om te bedenken dat dit de officiële 'politiek' van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen is. Het is pure blasfemie en pure ketterij die wordt verkondigd door Bonny, maar ook door een Walter Kasper en een Kurt Koch, ook nog zo een gluiperig mannetje.

2. Wat deze oecumenisten schijnen te vergeten, is dat indien de orthodoxen, de anglicanen en alle andere protestantse sektes toch tot dé Kerk behoren, wat dan wel het doel is van de oecumene? Indien zij dus deel uitmaken van de Kerk, dan is er toch geen oecumene meer nodig, want ook zij zijn al thuis. Oecumene wordt dan overbodig.

3. Wat deze lieden echter willen, is 'SAMEN VIEREN'. Vandaar dat er een gemeenschappelijke bastaardliturgie gefabriceerd moet worden, die theologisch 'verkocht' kan worden. Vandaar dat we nu met de schismatieke Novus Ordo opgescheept zitten.

4. Echter, als nu Bergoglio beweert, dat ook atheïsten naar de hemel gaan, dan is zelfs dat 'samen vieren' niet meer nodig. Dan kunnen de bisschoppen ook hun biezen pakken!

5. Dan zijn we weer terug bij:

GAUDIUM ET SPES - Over de Kerk in de wereld van deze tijd

12 - Gelovigen en niet-gelovigen zijn het er vrijwel over eens, dat alles op aarde gericht moet zijn op de mens als zijn middelpunt en als zijn hoogtepunt.

NIET LANGER GOD, MAAR DE MENS IS HET MIDDELPUNT EN HET HOOGTEPUNT.

DIT IS PURE BLASFEMIE EN KETTERIJ!


NATUURLIJK IS ER WEL EEN PROBLEEM!

Mat 16:18  En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  En u zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.


   

 

Over de eenheid van de Kerk:


"Er is één God en één Christus; en Zijn Kerk is één en het Geloof is één; en één het volk, samengevoegd in de vaste eenheid van het lichaam in de bond van eendracht. Deze eenheid kan niet worden gebroken, noch het éne lichaam gedeeld door de scheiding van de samenstellende delen."

S. Cyprianus, De Cath. Eccl. Unitate, n. 23  

MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies - Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928


De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is. Maar vraagt men daarna, hoe naar de wil van Haar Stichter de Kerk moet zijn, dan zijn niet meer allen het eens. 


Velen van hen ontkennen bijvoorbeeld, dat de Kerk van Christus zichtbaar moet zijn, dat wil zeggen, dat de gelovigen te samen één lichaam moeten blijken, in één leer verenigd, onder één leergezag en één bestuur. Naar hun mening is de zichtbare Kerk niet meer dan een Bond, gevormd uit verscheiden christen gemeenten, wier leer verschilt, soms zelfs tegenstrijdig is.

Zijn Kerk heeft Christus ingesteld als een volmaakte maatschappij, van nature van buiten herkenbaar en vatbaar voor de zinnen. Haar opdracht is, om onder één Hoofd (Mt. 16, 18, e.v.) (Lc. 22, 32) (Joh. 21, 15-17), mondelinge prediking (Mc. 16, 15), uitdeling van de Sacramenten, bronnen van hemelse genade, heil van de mensheid voor de toekomst te verzorgen. (Joh. 3, 5) (Joh. 6, 48-50) (Joh. 20, 22, e.v.) Hierom heeft Hij Haar vergeleken bij een rijk (Mt. 13), bij een huis (Mt. 16, 18), een kudde schapen (Joh. 10, 16) en een kudde (Joh. 21, 15-17).

Wonderbaar ingericht, de taak om voor alle tijden en plaatsen mensen te leiden tot het eeuwig heil, kon deze Kerk na de dood van Haar Stichter en Zijn Apostelen niet ondergaan noch verdwijnen; want Jezus had gezegd: "Gaat en onderwijst alle volken." (Mt. 28, 19).

Kon aan de Kerk iets ontbreken bij de stadige vervulling van Haar taak, als onafgebroken Christus zelf Haar bijstaat, Hij die plechtig heeft beloofd: "Zie, met u ben Ik alle dagen tot het einde van de tijd"? (Mt. 28, 20).

Het kan dus niet anders of Christus' Kerk zal niet slechts nu en altijd bestaan, maar dezelfde moet Zij ook zijn als de Kerk van de apostolische tijd; of men zou moeten zeggen, - en dit zij verre, - dat Christus Zijn doel heeft gemist, of dat Hij dwaalde, toen Hij verzekerde, dat de poorten der hel tegen Haar niets zouden vermogen (Mt. 16,18). 

 
 

Er is slechts één Kerk
en aangezien Christus expliciet Petrus
als hoofd van de Kerk heeft aangesteld,
is de Katholieke Kerk
de énige Kerk!

1 opmerking:

Anoniem zei

Na de infantilizering van de bastaardkerk in Noordbelgiê is nu de fase der imbecilizering in volle gang.
Om Bonny's beeld van "Walking together" op te grijpen:
Hier strompelt een hoop stumperds door de woestijn en van alle zijden worden ze door scherpschutters met DeNelgeweren beschoten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer