zaterdag 11 oktober 2014

'Flater van de Week': Aangaande de nieuwe vertaling van het 'Onze Vader' schrijft Jozef De Kesel een woordje uitleg:

In de nieuwe vertaling van het Romeins Missaal luidt het in de toekomst in het 'Onze Vader' als volgt: "en breng ons niet in beproeving..."


De Kesel: "Dat we niet, zoals Simon Petrus is overkomen, als het gevaarlijk wordt, zouden zeggen: "Neen, ik ken Hem niet". Dat vragen we met aandrang aan God in deze laatste bede van het Onzevader: breng ons niet in dié beproeving."

Het gaat natuurlijk over het Latijnse woord: "tentatio" [= BEKORING]. 

Men moet nu eens volgen hoe deze modernisten rederen:

"Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door 'bekoring'. In het Grieks staat er peirasmos. Dit woord kan zowel met "bekoring" als met "beproeving" vertaald worden."

Onze vraag:

"Waarom vertaalt men een Latijns woord via het Grieks?"

Het Latijn is normatief!

Het zal me verder worst wezen wat er in het Grieks staat!

"Beproeving" betekent echter niet hetzelfde als "bekoring".

God beproeft!
Maar, de duivel bekoort!

Dwazen! Kennen jullie het verschil tussen een "beproeving" en een "bekoring" dan niet?


Uit de Heilige Schrift:

Jacobus 1:12  Zalig de man, die staande blijft bij de bekoring; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.
Jacobus 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
Jacobus 1:14  Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
Jacobus 1:15  wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.


Volgens deze criminele, modernistische bende heeft God dus niet het recht om ons te beproeven!!!

Maar, geen nood, het zal nog wel enkele jaren duren voordat de nieuwe vertaling van het Romeins Missaal helemaal klaar is. Ook al wil men de nieuwe en vervalste versie van het 'Onzevader' toch al in de advent van 2016 doordrukken.

Hopelijk is het 'Onze Vader' zélf al niet afgeschaft tegen die tijd!

Onzinnig, absurd en banaal geneuzel is dit!

Alsof er geen dringendere problemen in de Kerk zouden zijn...

Boycotten deze nonsens!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Opgepast! Dit is een valstrik.

Het oudgrieks heeft met deze nieuwe vertaling niets te maken.
Het oudgriekse woord peirasmos komt buitenbijbels uiterst zelden voor (bij Dioscurides, één Inschrift en in het Testament van Joseph uit de Septuagint).
Bauer geeft in zijn groot Woordenboek van het Nieuwe Testament als betekenis
1. het examineren, het op de proef stellen (Jes.Sir. 6,7 &27, 5.7)
2. de verzoeking, de verlokking tot zonde (bekoring) zowel a. actief, ddor de duivel (Lc 4,13) en
b. passief: het bekoord worden, (Jak.brief 1,12, de aanvechting (Sir 33,1; 44,20/ 1Macc 2,52/Orig C.Cels.VIII,56,9/Didache 8,2/ Mt 6,13/Lk11,4) en
3. het opdeproefstellen van God door de mensen (Hebr.3,8), wwarbij de passieve zin in ebr.4,15 met het gebruikelijke grieks niet correspondeert.
Het oudgrieks kann hier niet als grond voor deze nieuwe vertaling genomen worden.
Met grote waarschijnlijkheid wordt de vlamingen hier een rad voor de ogen gedraaid om ze wild en gedesoriênteerd te maken- hierbij ook profiterend van het totaal in vergetelheid geraken van het oudgrieks.
De Vulgaat gebruikt hier tentatio, van temptare/tentare: op de proef stellen, bekoren, maar ook : betasten, bevoelen, aanraken (cfr. Muller-Renkema: + pectora manibus).
En hier wordt het interessant: dat voor deze tisten de bekoring, temptatio, het betast worden (bvb. door de vinger van de duivel)zeer onaangenaam is, zeker als zovele priesters en de bisschop Roger inderdaad met hun handen potelten, is iedere normale mens klaar.
Bijzonder interessant is hoe dit in het aramees gezegd wordt: het grote belangrijke gebed, door De Heer aan zijn arameessprekende apostelen geleerd, is direkt van Buiten geleerd worden en over de orale traditie overgenomen worden in de peshitta:
(In de transcriptie door Moses van Mardin 1555): "...vlo taalá lnesiuno..." waarbij nesi tot vandaag de "bekoring, de verzoeking" is, en wel bijzonder op wellustig gebied (de oriêntaalse mensen zijn daar zeer strikt in)
(Deel 1)

Anoniem zei

(Deel 2)
Uiterst interessant is dat in Psalm 25 (LXX, alzo de Septuagint)
in het begin van vers 2
"dokimason me, kurie, kai peirason me,..." peirason (door en door op de proef stellen)parallel staat naast dokimson (onderzoeken);
ST. Jeroom vertaalt het in de Vulgaat 2x identisch (iuxta LXX; iuxta Hebr.) met:
"proba me Domine et tempta me".
Hij ziet de temptatio, de bekoring, aan als vertaling van het oudgriekse peirasmos.
En nu wordt het gevaarlijk: deze Ps. 25 is de Psalm "Judica me Deus", de Psalm van de oprechtheid, die de Priester vroeger voor iedere mis bad om zuiver het misoffer te kunnen opdragen.
DeKesel heeft dit natuurlijk geweten; in zijn opleiding wird dit destijds nog in het latijn geleerd, zelfs bij de misdienaars; het was tevens de Introitus van de eerste zondag van de vastentijd (heet bij de lutheranen in Duitsland nog altijd Judika) en er staan meerdere fantastische gregoriaanse stukken ter vervoeging.
Hier wordt nu geknutseld met modernismen en terzelfdertijd de oeroude vrome traditie weggegooid.
Theologisch is de zaak namelijk allang klaar:
Het beste en degelijkste commentaar op deze zin van het Onze Vader stamt van de grootste theoloog van de Oudheid, Origenes, en wel in "de Oratione"(over het gebed), bijzonder Kap. XXIX en volgende (in de BKV(Bibl.Kirchenväter)S. 65 en volg., Gregor Emmenegger)
(www.origenes.de)
Zeer uitvoerlijk wordt hier over de bekoring geschreven, over de aanval door de lusten (iets waaraan de vlaamse kerk ondertussen allergisch is);
een uiterst lezenswaardige tekst, die overigens vele zaken direkt aanspreekt en als zeer zondig en tegen de Heer indruisend beschrijft die heden ten dage zonder blikken en blozen in een gastehuis in Rome totaal anders verteld worden.
Dat ondertussen vele ook hoge personen niet veel van de oude kerkvaders gelezen hebben, is duidelijk (werd ook nooit bestreden); dat nu juist Origenes via P. de Lubac SI grote invloed op einige delen van Lumen Gentium uitgeoefend heeft,is ondertusen vergeten; dat de moderne omwentelingen daarmee totaal tegenstrijdig zijn, is niet bekend of wordt doodgezwegen.
Één zaak is klaar: hier wordt een soort nieuw geloof gefabriceerd.
Het is geen flater: hier wordt met opzet en onder het mom van oudgrieks, andre betekenissen enz. de vlaamse gelovigen te bedotten en critici in beroering te zetten.
(Deel 4 volgt)

Anoniem zei

(Deel 4)
De neergang van de kerk in Vlaanderen ging gepaard met een enorm verval van de kwaliteit van het onderwijs (heette naar mijn bescheiden kennis destijds in 1970 "VSO"-Vernieuwd secundair onderwijs)
De invoering van de nieuwe catechese o.l.v. Jef Bulckens, de uitroeiing van het oudgrieks en het verregaand reduceren van het latijn hebben het dragende corset der gelovigen vernietigd.
Met het grootste respect en grootste dankbaarheid denk ik terug aan Gaston Halsberghe +, Hendrik Verbruggen +, Lucien Devos +, Prof. van de Waal+, Janneke Aerts+, P.Adhemar Geerebaert SI + en P.Emiel de Schryver SI+, aan Nöldeke en Arthur Ungnad.
Velen zelfs door de eigen jezuietenorde om van het bisdom te zwijgen) smadelijk vergeten.
Aan deze grote coryfeeên mijn oprecht saluut.
RIP

Anoniem zei

Er is geen enkele reden om het Onze Vader anders te bidden als we gewoon zijn.
"In dit geloof wil ik leven en sterven":het is het geloof, het zijn de gebeden, het is de liturgie van mijn voorouders, van mijn ouders, van zovele gote christenen die ons zijn voorgegaan.
Wat nu de referenties en internetlinks betreft:
-Septuaginta(1935/1979, ed. Alfred Rahlfs, Ellenike biblike Etairia, Athinai- Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart)
-Biblia Sacra Vulgata (2007, ed. Roger Gryson (Louvain-la-Neuve), ebenfalls Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart)
-Wörterbuch zum Neuen Testament (Walter Bauer 1988)(ed. K. & B. Aland, deGruyter Berlin)
-Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek (Muller-Renkema, 1967, Wolters Groningen), corresponderend met A. Geerebaert en Le Grand Gaffiot:"Dictionnaire Latin"
-Op het Internet:
www.origenes.de , dan links op "Primärliteratur", dan in de tabel ver beneden: "Das Gebet/peri euche"; het 2e deel gaat over he Onze Vader.
Origenes heeft dan ongeveer 1700 jaar lang de Exegese van het belangrijkste gebed van het christendom gedomineerd en geleid.
-(Tamelijk kort Anatole Bailly: "Grand Dictionnaire Grec-Francais"
Voor de syrische transcriptie van het Onze Vader:
De aanhang van de "Syriacae linguae...prima elementa Wenen 1555" (herdrukt in Antwerpen 1572 bij Plantin), als zeer waardevol origineel in de Koninkl. Bib. Brussel, uitgegeven door Joh. Albetr. Widmanstadii (Johann Albert/Albrecht Widmanstetter);
Mozes v. Mardin (Moses Meredinaeus)was zijn vriend en specialist voor syrisch-aramees, een syrische monnik en later een hoogeleerde en befaamde bisschop.
Widmanstetters uitgave van het syrische nieuwe Testament wird 2006 verkleind uitgegeven door The Gorgias Press in New Jersey, USA.
Aldaar eveneens Murdoch: The New Testament (transl. from the Syriac Peshitto Version)-2001 (Reprint 1845-1846)
Verder Sami Ucel: "Die Sprache Jesu heute" (vanachter Wortschatz Syrisch-Deutsch & Deutsch-Syrisch), R. Köbert S: "Vocabularium Syriacum"(Syrisch-Latijn)en persoonlijke mededeling van syrische geestelijken.
Het syrisch is overigens wel een moeilijke maar tegelijkertijd een fantastische taal.

Da pacem, Domine, sustinentibus te, ut prophetae tui fideles inveniantur.

Anoniem zei

Peri euchés (Genitief).
Een fantastische tekst.
Fundamentaaltheologie van hoogste niveau, zeer oud (270 n.C), en tegelijkeertijd hoogst aktueel:
bij zorgvuldige lectuur stelt men vast dat het grootste deel wat in het domus Stae. Martae gepreekt wordt en wat op de synode verteld wordt, totale nonsens is.
Dit is niet de Hl. Kerk die door de eeuwen bestaan heeft, dit is iets totaal nieuws en (dat mag etraezegd worden) dit baseert niet op de Waarheid en op het Hoogste Goed.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Het is toch interessant te zien hoe op de meest interessante en theologisch meest indrukwekkende artikels op deze website de Danneelskameraden en de modernisten niets, maar dan ook niets antwoorden.

Anoniem zei

Aan anoniem 11 october 2014 23:36

Kleine bemerking:
Judika is niet de eerste, maar wel de vijfde zondag van de vastentijd bij de duitse lutheranen.
De eerste is Invocavit, gevolgd door Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica en dan "Palmarum"(Palmzondag).
Mnemotechnisch goed te leren met de spreuk:
"In Rechter Ordnung Lerne Jesu Passion" (De initialen van deze woorden geven de initialen der psalmverzen/Introitus weer)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer