zaterdag 4 oktober 2014

De bisschop van Antwerpen versus de onderrichtingen van de Bijbel en Trente

Een Katholieke Bisschop zou het volgende zeggen:


"Het is uw verantwoordelijkheid als Christen om te leven in heiligheid. Dat wil zeggen, weg van de zonde."

"Denkt de bisschop van Antwerpen dat iemand die permanent overspel begaat zich zal redden door zich niet af te keren van de zonde?"

Canon XI van het Concilie van Trente:

"Wie het Eucharistisch Sacrament onwaardig ontvangt, zal dood en verdoemenis over zich afroepen!"

De gelovigen hebben niet de bevoegdheid om de bisschop van Antwerpen te excommuniceren, maar wat hij vraagt past de hand zoals een handschoen, zoals Bonny het anathema.

Bron: Info Catolica

Link:

http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1409231039-el-obispo-de-amberes-deberia

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Canon XI vh concilie van Trente wordt hier m.i. in een verkeerde context gebruikt. Het concilie van Trente besliste dat leken er het beste aan deden om de bijbel NIET te lezen en om slechts bij speciale gelegenheden, zeker niet wekelijks, ter communie te gaan. De wekelijkse communie is een negentiende eeuwse "uitvinding". Deze canon gebruiken in de context van de discussie of gescheiden koppels al dan niet de communie mogen ontvangen is dan ook intellectueel oneerlijk. In de 16de eeuw, in volle contrareformatie werd zo goed als iedereen onwaardig geacht om de communie te ontvangen. En als je hem dan toch kreeg, dan enkel na boetedoening, biecht edm...

The Guardian Angel zei

Beste,

U dwaalt.

Canon XI van het Concilie van Trente zegt:

"Wie het Eucharistisch Sacrament onwaardig ontvangt, zal dood en verdoemenis over zich afroepen!"


Dit komt letterlijk uit de Heilige schrift en is dus Goddelijk Recht:

1 Co 11:27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.

1 Co 11:28 Laat dus een ieder zichzelf onderzoeken, en dan eerst eten van het brood en drinken van de kelk.

1 Co 11:29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.

1 Co 11:30 Daarom zijn er onder u zoveel zwakken en zieken, en zijn er zovelen ontslapen.

1 Co 11:31 Zo we onszelf naar waarheid hadden beoordeeld, zouden we niet geoordeeld worden.

1 Co 11:32 Welnu, als we door den Heer worden gèoordeeld, dan is dat voor ons een les, om niet met de wereld vèroordeeld te worden.

The Guardian Angel zei

Het is dezer dagen 104 jaar geleden dat de Heilige Paus Pius X de zgn. “Kindercommunie” opnieuw heeft ingevoerd. Met het decreet Quam Singularis Christus amore van 8 augustus 1910 bepaalde hij dat de kinderen, wanneer zij de leeftijd “des onderscheids”, oftewel ongeveer zeven jaar, hebben bereikt hun Eerste Communie mogen doen, omdat dit reeds door de Vierde Concilie van Lateranen (1215) was toegestaan en dat door het Concilie van Trente (in haar zitting in 1562) bevestigd werd. Daarvóór was de leeftijd voor de Eerste Communie geleidelijk verhoogd tot 12-14 jaar.

Het artikel getiteld "De eucharistische revolutie van Pius X." verscheen in de “L'Osservatore Romano", naar aanleiding van het feit dat de Heilige Paus met het decreet "Sacra Tridentina Synodus” (uit 1905) ook de dagelijkse Communie herintroduceerde, nadat in het verleden verdwenen was als gevolg van strenge tendensen.

The Guardian Angel zei

Toen toendertijd de godsvrucht verkoelde, en inzonderheid toen later het jansenistische bederf aller wegen voortwoekerde, begon men te twisten over de gesteltenis, welke voor de veelvuldige en de dagelijkse Communie vereist wordt. De een na de ander drong op steeds hoger en zwaarder eisen als onontbeerlijk aan. Van zulke redetwisten is het gevolg geweest, dat uiterst weinigen waardig werden geacht de H. Communie dagelijks te ontvangen, en uit een zo heilrijk Sacrament in ruime mate voordeel te trekken, terwijl de overigen er zich mee tevreden stelden eens in het jaar, of elke maand, of hoogstens eenmaal in de week daarmede gespijzigd te worden. Zelfs is men in strengheid zo ver gegaan, dat gehele mensenklassen van een veelvuldig aanzitten aan de H. Tafel werden uitgesloten, zoals de kooplieden of de gehuwden.

The Guardian Angel zei

Echter, door een decreet van de H. Congregatie, dat begint met de woorden ‘Cum ad aures’, gedagtekend van 12 februari 1679 en door Paus Innocentius XI goedgekeurd, heeft hij dergelijke dwalingen veroordeeld en misbruiken tegengegaan, daarbij verklarende, dat allen, van welke stand ook, de kooplieden en de gehuwden geenszins uitgezonderd, tot de veelvuldige Communie kunnen toegelaten worden, overeenkomstig eenieders godsvrucht en naar het oordeel van zijn eigen biechtvader.

The Guardian Angel zei

Het is heel simpel samengevat in de Catechismus van de Katholieke Kerk:

1415 - Wie in de eucharistische Communie Christus wil ontvangen, moet in staat van genade zijn. Wie zich van een doodzonde bewust is, mag niet tot de Eucharistie naderen zonder eerst de absolutie ontvangen te hebben in het Sacrament van de Boete.

Dit geldt dus duidelijk voor overspeligen en bigamisten.

Anoniem zei

@G.A.
Ik betwist op zich niet wat u schrijft. Ik zou het nader moeten bestuderen. Wat ik wel aangaf is dat Canon XI hier in de verkeerde context gehanteerd wordt en vanuit een meer historisch perspectief weinig tot niets te maken heeft met de communie voor zondaars of gescheiden mensen; maar wel een reactie was op de reformatie die de communie afzwoor. Dus enerzijds werd de H.Communie heel sterk bevestigd en door dit te doen werd tegelijk het heilige en exclusieve karakter ervan beklemtoond. De communie is er slechts voor verhevenen, geletterden, religieuzen... Gewone geloven worden wel toegelaten, maar enkel na biecht en voor bijzondere gelegenheden... Canon XI van Trente kun je enkel correct interpreteren als je ook de toenmalige historische context meeneemt...

The Guardian Angel zei

U bevestigt het punt dat ik wil maken.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer