zaterdag 18 oktober 2014

30. Bergoglio haalt zijn slag gedeeltelijk thuis ondanks de 'rebellie' van de Synodevaders!

Met dank en een vooruitblik op het komende jaar heeft paus Franciscus zaterdag het overleg van de vergadering van de bisschoppensynode beëindigd. [Stuur de Synodevaders maar snel naar huis. Dat is het veiligste voor Bergoglio!]

Nadat hij zijn dank aan de deelnemers had uitgesproken vervolgde hij met de constatering dat men erin geslaagd was een "gemeenschappelijke weg" te gaan, wat de betekenis van het Griekse woord synodos is. [Leugens! Leugens! Leugens!]

Opmerkelijk was de opsomming van "bekoringen" ["beproevingen"] voor de synode die de paus maakte:

1. "De bekoring van de vijandige verstarring: de wens zich in het geschrevene op te sluiten en zich niet door God te willen laten verrassen, door de Geest. Zich in de wet op te sluiten in de zekerheid van hetgeen we weten en niet van we nog moeten leren en bereiken. Het is de bekoring van de ijverigen, de scrupuleuzen, de zogenaamde traditionalisten en ook van de intellectualisten." [Dit is een zeer zware belediging van de Katholieken! "Please, Pope Francis, insult me again!!!"]

2. "De bekoring van het verwoestende Gutmenschen-dom, dat in naam van een valse barmhartigheid de wonden verbindt, zonder ze eerst te behandelen; daarbij gaat het om een symptoom, niet om oorzaken of wortels. Het is de bekoring van de Gutmenschen, de angstvalligen en de zogenaamde progressieven en liberalen." [Dit zijn modernisten en ketters! Dit is niet dezelfde 'bekoring' als de voorgaande!]

3. "De bekoring stenen in brood te veranderen om een lang, zwaar en pijnlijk vasten te ontlopen (Lc 4: 1-4). Een verder bekoring: brood in stenen veranderen om die naar de zondaars te werpen, naar de zwakken en zieken (Joh. 8:7) en hun zo ondraaglijke lasten op te leggen (Lc 11:46)." [Bergoglio stelt zich hier boven God. Bestaat de hel niet meer?]

4. "De verzoeking van het kruis af te dalen om aan de mensen te behagen, niet daar te blijven om de wil van de Vader te vervullen; zich te buigen voor de geest van wereldsheid in plaats van zich te zuiveren en zich te buigen voor de Geest van God." [Dit is ketterij!]

5. "De bekoring het 'depositum fidei' (de geloofsschat, -red.) te verwaarlozen en zich niet als hoeders, maar als bezitters en meesters te beschouwen en anderzijds de bekoring de werkelijkheid te verwaarlozen en een vernauwende taal te bezigen en zo te praten dat je veel spreekt maar niets zegt!" [Dit is ketterij!]

"Lieve zusters en broeders, deze bekoringen mogen ons niet afschrikken, niet bevreemden, maar ook niet ontmoedigen, want geen knecht is groter dan zijn heer: als ook Jezus bekoord is en zelfs Beëlzebub werd genoemd (Mt 12:24) dan mogen zijn volgelingen geen andere behandeling verwachten." [Indien Bergoglio dit synode-circus niet had georganiseerd, dan waren deze 'beproevingen' ook niet komen aanzetten! De Leer van de Kerk is toch duidelijk en onveranderlijk! Waarom het debat? Waarom de discussie zoeken? OM NIETS TE VERANDEREN????]

"Persoonlijk was ik zeer bezorgd en bedroefd als deze bekoringen en emotionele discussies er niet geweest waren [Huichelaar!]; het zijn de bewegingen van de geest [Dus, ketterijen zijn de "bewegingen van de geest"???], zoals de H. Ignatius die noemt. We hadden allemaal akkoord of zwijgzaam in een valse en rustige vrede kunnen blijven [Kaspers was niet "zwijgzaam"! Danneels was niet "zwijgzaam"! Wuerl was niet "zwijgzaam"! En vele andere modernisten waren niet "zwijgzaam"!]. In plaats daarvan heb ik met dank en vreugde bijdragen en discussies gehoord die vol geloof zijn, vol inzet voor pastoraal en leer, vol wijsheid, openheid, moed en Parresia (vrijheid van spreken)." [We zullen nog wel eens zien wat de gevolgen voor de betrokkenen zijn!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6418-paus-probeert-in-slotrede-synode-eenheid-bisschoppen-te-herstellenKortom, Pontius Pilatus Bergoglio verkettert iedereen met een 'mening'!

Alleen de domme kudde die zwijgzaam achter hém aanloopt, dat zijn de 'goeden'!

Waarom dan deze Synode?

Om niets te veranderen?

Voor Bergoglio is de Leer dus NIET onveranderlijk!

Maar, weer spreekt deze huichelaar zich NIET uit!

Zoals we vernomen hebben, gaat men volgend jaar nog maar eens debatteren over de communie voor de hertrouwde gescheidenen!

De Synodevaders hadden nu de discussie moeten afsluiten!

Een verloren kans!

Volgend jaar komt de herkansing voor Bergoglio
en vergis je niet, hij weet wat hij wil!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Men moet hier geen doekjes om doen:
Voor de modernisten en voor P.Franciscus was dit een geweldige nederlaag, "twee slechte weken" ipv The Black Week der britten in de 2. Boerenoorlog.

De pontifex maximus, geholpen door de ganse staf van de wereldkerk, met de hulp van oude bijgeroepen kardinalen zoals Kasper en Danneels, met voorbereide actie door moderne pers (Daniel Deckers der Frankfurter Allgemeine Zeitung, overigens ook nog exseminarist met frustraties daaromtrent) en natuurlijk Bonny, en met alle mogelijke getrukeer door manipulatie en drukmiddelen
heeft hier tegen moedige en dappere bisschoppen, tegen de afrikaanse en aziatische volkeren, tegen het bijzonder geêngageerd verzet en de hoggequalificeerde Artikels in de papieren en elektronische pers en bliksemsnel over de ganse wereld verspreid het onderspit gedolven.
Dit is de slag bij Spioenkop No 2 (voor 114, bijna 115 jaar geleden uitgevochten).

Bergoglio heeft inderdaad een eerste keer aangeklopt om de deur naar de geloofsdemolering open te krijgen.
Hem werd op de vingers getikt.
En zo goed kennen we hem: de wraak zal niet lang op zich laten weten.
Maar zoals Kardinaal Bandmüller voor kort zei: "De nieuwe evangelizering is geen wandeling onder palmbomen".
We weten ook niet of we deze strijd zullen overleven;
We weten echter wel dat alle martelaars en mensen die voor het geloof hun leven laten, in de hemel zeer gelukkig zullen zijn.
Alleluia Justi epulentur!
(In Memoriam mijn grootvader voor 100 jaren vechtend in Oudstuyvekenskerke op 5 km van het geboortehof van zijn moeder in Reninge.
Recht en trouw!

Anoniem zei

Waait de Geest niet waar Hij wil? Waarom zou de Geest enkel in de richting van het verleden kunnen werken? Dat is uw probleem, beste GA: als de Geest niet waait in uw richting - ook bij de pauskeuze - dan ontkent ge Zijn bestaan en Zijn werk.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem;

De Openbaring werd afgesloten bij het overlijden van de laatste Apostel.

'Nieuwe' leer is dus uit den boze.

De Heilige Geest kan alleen maar bevestigen wat Hij eerder heeft geleerd!

Anoniem zei

Pope Francis' closing synod speech received with standing ovation

Anoniem zei

Hieronder een vertaling van enkele uittreksels uit de indringende slottoespraak van de Synode door Paus Franciscus. De Paus vernoemt er in het bijzonder 5 bekoringen die hij meende te ontwaren bij het luisteren naar de synodevaders.

Eerste bekoring: “De bekoring van de vijandige verharding, ttz het zich willen opsluiten in de letter (…), in de binnenkant van de wet, in de zekerheid van wat we kennen en niet van wat we nog moeten leren en bereiken. Ten tijde van Jezus, was dit de bekoring van de Zeloten, van de scrupulanten, van de mensen met haast. Vandaag van hen die we “traditionalisten” of ook “intellectualisten” noemen.”

Tweede bekoring: “De bekoring van een vernietigende wereldvreemdheid, die in naam van een verraderlijke barmhartigheid wonden verbindt zonder die eerst te verzorgen, die de symptomen behandelt en niet de oorzaken en de wortels. Het is de bekoring van de angstigen en ook van hen die “progressieven en liberalen” worden genoemd.”

Derde bekoring: “De bekoring om de steen te veranderen in brood om een langdurige, lastige en pijnlijke vasten te beëindigen (Lc 4, 1-4) en ook om brood om te vormen in steen en om die steen te werpen naar de zondaars, de zwakken, de zieken (Joh 8, 7), ttz om hem om te vormen in een ondraaglijke last (Lc 10, 27).”

Vierde bekoring: “De bekoring om van het Kruis af te komen, om de mensen tevreden te stellen en daar niet te blijven om de wil van de Vader te vervullen, om toe te geven aan de geest van de wereld, eerder dan die uit te zuiveren en hem om te vormen naar Gods Geest.”

Vijfde bekoring: “De bekoring om het depositum fidei (= de schat van het geloof) te verwaarlozen door zichzelf niet te beschouwen als de hoeders maar als de eigenaars en de heren. Of, omgekeerd, de bekoring om de werkelijkheid te verwaarlozen door een al te subtiel woordgebruik of door heel veel woorden te gebruiken om niets te zeggen. Ik meen dat men dit “byzantinisme” noemt.”

(…) “De bekoringen mogen ons geen angst inboezemen of van de wijs brengen en nog minder ons ontmoedigen. Immers, geen enkele leerling is groter dan zijn meester. Indien dus Jezus bekoord is geworden – en zelf Beëlzebul werd genoemd (Cfr Mt 12, 24), dan moeten zijn leerlingen niet rekenen op een betere behandeling. Persoonlijk zou ik te zeerste bezorgd en droef geweest zijn waren die bekoringen en genanimeerde discussies er niet geweest, die bewegingen van de geesten, zoals de heilige Ignatius van Loyola ze noemt (Geestelijke Oefeningen nr 6), waren allen het eens geweest of stilzwijgend in een onechte en quietistische vrede. In de plaats daarvan heb ik met vreugde en erkentelijkheid de toespraken en de tussenkomsten gezien en gehoord, de pastorale en doctrinele ijver, de wijsheid, de oprechtheid, de moed en de “parresia” (= vrijmoedigheid)…

En dit steeds, ik heb het hier in de aula gezegd, zonder de fundamentele geloofswaarheden van het sacrament van het huwelijk in vraag te stellen: de onontbindbaarheid, de eenheid, de trouw, en de vruchtbaarheid, de openheid op het leven.” (cfr Cann. 1055, 1056; en Gaudium et spes, 48).

(…) Dit is de ene, heilige, Katholieke en apostolische Kerk die bestaat uit de zondaars die nood hebben aan Gods barmhartigheid. Dit is de Kerk, de echte bruid van Christus, die probeert om trouw te zijn aan haar bruidegom en aan haar leer. Dit is de Kerk die er geen angst voor heeft om te eten en te drinken met de prostituees en de tollenaars, de Kerk wier duren wijdopen staan om te onhalen die in nood verkeren, die berouw voelen en niet enkel maar de rechtvaardigen of zij die menen dat ze volmaakt zijn!”

Anoniem zei

Zonder eindeloos te willen palaveren een kleine poging om enkele glazen terug recht te zetten:
"Zich in de wet op te sluiten in de zekerheid van hetgeen we weten en niet van we nog moeten leren en bereiken."
--- dixit Bergoglio.

Bekend is de zekerheid van de wet. Eveneens bekend is de moeilijkheid on de wet in het hart te sluiten. Ik neig steeds weer naar afwijking. Steeds weer moeten biechten. Steeds weer zich op de borst moeten kloppen. Hetgeen ik dus nog moet leren en bereiken lijkt me wel zeer bekend, alleen : ik ben een zeer slechte en trage leerling en op eigen kracht bereik ik niets nothing rien du tout.
Dus blijft er niets anders over dan me in de wet op te sluiten en God voortdurend om hulp te smeken.
Geen diplomas bezit ik en ruim zesendertig jaren leefde ik liberalistisch protestants. Wat heb ik dan in die tijd mogelijkerwijze kunnen leren en bereiken dan mijn wetteloosheid ? Dank zij Bergoglio begin ik steeds meer van traditionalisten en van oprechte intellectuelen te houden.
Nochthans ben ik Bergoglio geen enkele dank verschuldigd, doch de H.Geest.

Trouwens, indien de H.Geest de machtige Heer Bergoglio op de Stoel van Petrus liet plaatsnemen dan is het enkel aan Bergoglio zelf te danken dat hij zich om de H.Geest helemaal niet meer bekommert. Dat hij zijn oorlogje dus maar met zichzelf uitvecht, kleine mensjes als ik hebben daar bepaald geen behoefte aan.

Anoniem zei

Aan anoniem 19 oktober 2014 08:30

Geachte,
Uw posting bereid mij toch vreugde: het toont aan dat deze website ook van modernistisch geînspireerden gelezen wordt en voor eenmaal nu zelfs een theologische vraag gesteld wordt (naar het antwoord op mijn fundamenteeltheologische postings van einde september 2014 kijk ik nog altijd te vergevens op uit).

Men hoort de Geest wel waaien, Maar Gij weet niet waarvandaan Hij komt en waarnaartoe Hij gaat".
U bent fout door te stellen dat voor @The Guardian Angel de Hl. Geest naar het verleden gaat.
De Hl. geest is steeds in de Hl.Kerk bezig en onderweg, doorheen de ganse kerkgeschiedenis;
Hij werkt in ons mensen, en wel in alle mensen van goede wil, en natuurlijk in de eerste plaats door ons christen, die het christendom hebben leren kennen, die gedoopt zijn in de naam van de Hl. Drievuldigheid, die het Credo opzeggen en proberen te leven naar het evangelie.
Dat is onze Plicht- het afdrentelen van Gods geboden, het gewild verlaten van het rechte pad, de afkeer van God is een zonde tegen de Hl. Geest en kan niet vergeven worden.
Een katholiek houdt zich aan de Hl. Schrift, aan het gebed, aan de kerkelijke traditie, het magisterium van de Hl. Kerk dat de eenheid van het verleden over het heden met de toekomst verbindt.
Wat nu de pauskeuze betreft: de kardinalen moeten zich door de Hl. Geest laten inspireren- die conclave is echter niet de geîncardineerde Hl. Geest en natuurlijk door menselijke trucs te beînvloeden (Alexander Borgia, de tegenpausen , de verhindering v. Siri, enz.)

Een echt serieuze vraag: meent U nu werkelijk dat de Hl. Geest nu opeens voor de erste keer in de geschiedenis pedofiele neigingen goed vindt, zoals ze in een bekend vlaams godsdienstboek (notabene met als titel het woord "Geest"(=Roeach in het hebreeuws) te vinden waren?
(Antwoord hierop graag met ja of nee)

...Michaelem in virtute Conterentem zabulum

Anoniem zei

Deze tekst is waanzinnig.

Het verhaal over de bekoring, de stenen tot brood te maken, sluit met de bijbelse spreuk:
"De mens leeft niet van brood alleen maar door elk woord uit Gods mond".
Voilá: dat is de Hl. Schrift, de verklaring door de kerkvaders en kerkleraarsen kerkleraressen, de traditie.
Dit verhaal nu omdraaien en laten contrasteren met een onbekend wonder dat brood in stenen veranderd, is niet alleen totale onzin maar kann ook op psychiatrische ziektebeelden wijzen.
Hier wordt overigens het 3. Boek Mose 19 tegen het 3. Boek Mose 20 uitgespeeld.
Het op één lijn stellen van de zeloten met scrupulanten, mensen met haast(?), traditionalisten en intellectualisten(?) (waar hier op deze blog toch regelmatig met "intellektualiteit" tegen The Guardian Angel geprotesteerd wordt) is zware tabak.
Christen hangen normaal ook niet aan het kruis (tenzij in Irak, Syriê, Afrika en in muslimlanden): ze staan eronder en nehmen deel aan de last en de pijn van het kruis, ze dragen het mee als Simon van Cyrene.
Jezus Christus werd ook niet Belzebub genoemd, zeker niet in deze passage; hier zeggen de Farizeeêr dat Jezus de boze geesten verdrijft in naam v. Belzebub (exegetische onzin); de geciteerde paragraaf staat overigens juist voor Mt 12,30 waar het over de zonden tegen de Hl. Geest gaat.
Nr. 5 met het byzantinisme is weerom totale onzin.
Dit papier is knettergek.

Wat echter opvallend is:
Bij Bergoglio komt aan de lopende band. te pas en te onpas, de duivel voor.
(alhier: Belzebub 1x, de duivel (stenen in brood) 1x, Jezus 2x, Christus 1x, God 2x, de Geest 1x)
De clou op het einde:
"...eten met prostituees en tollenaars...": dat is nu juist de beschrijving van de franse kardinaal en Jezuiet Jean Daniélou sI, die 1974 ooit 's avonds ging eten bij een rijke familie, tussendoor kort wegging voor een pastoraal gesprek met een prostituee en bij haar stierf (in de "épectase van de Apostel", dwz. het steeds groter worden (naja), het naar boven klimmen op de ladder van het geloof).
Niet lachen: de franse president Faure stierf gelijkaardig (zeer uitvoerig op Wikipedia.franc) en loopt nu met zijn overlijdensoorzaak ook als taalmodel (voor "épectase")in Le Dictionnaire Robert rond.
Ik voel hier nattigheid: mij dunkt dat men met onze voeten aan het spelen is.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer