dinsdag 23 september 2014

Johan Bonny, de ketterse bisschop van Antwerpen, volhardt in de boosheid...


Er bereiken ons berichten, die ons laten weten, dat ondanks de internationale protesten, Bonny blijft vasthouden aan zijn zelfgefabriceerde dwaalleer.

Bonny komt niet tot inkeer en herroept zijn ketterse uitspraken niet.

Na eerst verdeeldheid te hebben gezaaid in de Kerk, zet Bonny nu zowel leken als priesters onder druk, om in het openbaar hun mond te houden en hem niet meer terecht te wijzen aangaande zijn ketterse ideeën.


Wat leert ons de Heilige Schrift? 

2 Th 3:14  Zo iemand niet luistert naar ons woord in deze brief, tekent hem aan en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd moge staan.
2 Th 3:15  Toch moet ge hem niet als uw vijand beschouwen, maar als een broeder vermanen. 


en

Mat 18:15  Indien uw broeder heeft gezondigd, ga en berisp hem tussen u beiden alleen. Zo hij naar u luistert, zult ge uw broeder gewonnen hebben.
Mat 18:16  Luistert hij niet naar u, neem dan nog één of twee personen mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen de zaak haar beslag krijgt.
Mat 18:17  Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.Waarom moet volgens Bonny alle kritiek op zijn persoon verstommen?

"...omdat hij als herder in alle openheid en barmhartigheid de kudde moet bij elkaar houden."

'Herder' Bonny gaat de kudde bij elkaar houden!!!

Laten we lachen!

Pas op voor de roofzuchtige wolven in schaapsvacht, vooral als het bisschoppen betreft!

26 opmerkingen:

Anoniem zei

Mijnheer of mevrouw G.A. Het niveau van uw blog is ondermaats en getuigt niet van intellectuele eerlijkheid. Dank om deze reactie niet te publiceren, geheel overeenkomstig uw vooroordelen.

The Guardian Angel zei

Enig inhoudelijk argument?

Anoniem zei

Mij bereiken berichten dat dames en heren in de invloedssfeer van Bonny de hooggeachte moderator van dit blog onder druk zetten.

Niets onderhands natuurlijk, ze komen het hem hier recht in zijn gezicht zeggen.

Maar waar ik aanstoot aan geef is dat ze GA intellectueel oneerlijk noemen, terwijl de echt intellectueel oneerlijke hier Bonny zelf is.

Het is niet dat hij, Danneels (en Bergoglio) de kerkelijke moraal wil aanpassen aan de ‘noden’ van deze tijd. Nee, ze schaffen de moraal in haar geheel af.

Danneels, Bonny en consoorten tonen de totale afwezigheid van elke vorm van moraal wanneer:

- ze via Roeach en de Werkgroep Pedofilie, pedofilie al acceptabel en zelfs gewenst hebt willen maken,
- ze geen commentaar leverden toen de euthanasiewet in België ingevoerd werd,
- ze geen commentaar leverden toen abortus in België ingevoerd werd,
- ze geen commentaar leverden toen het homohuwelijk in België ingevoerd werd,
- ze geen commentaar leveren op het stamcel onderzoek in België,
- ze geen commentaar leverden toen kindereuthanasie ingevoerd werd,
- ...

en beter zelfs,

- nu zelf het homohuwelijk wil in de kerkelijke ‘moraal’ wil invoeren.
- nu zelf IVF in de kerkelijke ‘moraal’ wil invoeren,
- nu zelf contra en anti conceptie in kerkelijke ‘moraal’ wil invoeren,
- nu zelf het kerkelijk huwelijk wil ontbinden, en mensen laten hertrouwen – voor de Kerk naar ik aanneem,
- ...

Maar er ontbreekt hier iets...

Indien Danneels, Bonny en consoorten zo intellectueel eerlijk zouden zijn, dan zouden ze abortus ook aan dit lijstje toegevoegd hebben, want dat is toch een logisch gevolg.

En tot slot; die privé audiëntie van Danneels aan Bergoglio;

Bergoglio is een autoritaire absolutist – die bijzonder ijdel is. Dat maakt het gemakkelijk hem te beïnvloeden wanneer je weet hoe je hem moet benaderen.

En tot allerlaatst slot:

De manipulatie van de Synode.

Hoe kan je op achterbakse wijze een synode beïnvloeden wanneer je je machinaties niet eens geheim kan houden, en iedereen je manipulaties in de blogs en de kranten kan lezen, voor de synode begonnen is.


DE SYNODE VOOR DE FAMILIE – HA - DIT IS DE SYNODE TEGEN DE FAMILIE.

Maar ik had niets anders verwacht van een anti-christ.

Fatima voorspelde dat Rome het geloof zou verliezen en de zonden niet meer als zonde zou herkennen.

Anoniem zei

Als christen zou je niet moeten vragen om inhoudelijke argumenten guardian angel... Je zou gewoon moeten weten dat je naaste beminnen als jezelf belangrijker is dan de letter van de kerkelijke wet. Daardoor zijn de bijbelcitaten die je aanhaalt dus ook volledig op jou van toepassing. Jammer dat je halsstarrig aan de kern van Zijn boodschap voorbij blijft gaan.

Anoniem zei

Indien Danneels en trawanten homo’s willen trouwen, dan zullen ze wel voor IVF moeten zijn, want hoe zouden die homo’s kinderen verwekken?

Anoniem zei

Stel, ik heb een affaire en ik wil scheiden en met mijn maîtresse trouwen.

Dat zal mogen volgens Danneels / Bonny.

Ze concentreren zich op het bedienen van de Sacramenten aan hertrouwden – maar denken niet aan consequenties.

Dus, op een ogenblik zal ik naar de pastoor gaan en hem vertellen dat ik van mijn vrouw wil scheiden en met mijn maîtresse trouwen.

“Ah, dat is goed”, zegt de pastoor, “we kunnen dat regelen”.

Op dat ogenblik weet die pastoor dat ik overspel pleeg en in doodzonde leef.

Gaat die pastoor mij dan de communie weigeren totdat ik van mijn vrouw gescheiden ben, of totdat ik hertrouwd ben, omdat alleen de echtscheiding het overspel (en daarmee de doodzonde) beëindigd?

Maar dan zeg ik; “ik mag misschien wel een maîtresse hebben, maar ik onderhoud geen seksuele relatie meer met mijn vrouw.” Is dat overspel? Of doodzonde?

Danneels / Bonny zullen het duidelijk moeten maken wat VOLGENS HEN overspel betekent. De Mechelse catechismus is meer dan duidelijk, maar zij hanteren Roeach, en dat is iets anders.

Danneels / Bonny zullen overspel niet gedegen definiëren, want indien ze “intellectueel eerlijk” zouden zijn, en hun argument op logische wijze doordachten, zouden ze moeten toegeven dat hun denkwijze overspel legaliseert, promiscuïteit goedpraat en zelfs de deur opent voor polygamie.

Vandaar dat de “intellectueel eerlijke” kerkvaders echtscheiding uitsloten en als constante staat van doodzonde definieerden.

Bonny en Danneels ontbreekt het aan een geringste aan logica – ze formuleren de ene paradox na de andere.

Anoniem zei

Een mooi voorbeeld dat overspel gedogen wordt uit het bisdom Antwerpen.

De enigste nieuwe priester die Bonny in de laatste 3 jaar heeft kunnen vinden was een priester die informeel uitgetreden was, met een vrouw is gaan samenwonen, om later, toen hij die vrouw weer beu was, weer als priester in zijn bisdom ‘tewerk’ gesteld is.

Overspel mag dus volgens Danneels / Bonny, en daaruit volgt dat promiscuïteit en polygamie ook mogen.

Anoniem zei

Het gezin. Het gezin. Het gezin. Wie proberen ze voor de gek te houden.

Het schandaal – schandaal in theologische en morele zin – is hier overduidelijk.

Het schandaal op menselijk niveau is dat Bonny de meerderheid beledigd en aan de kant stoot om een minderheid – waarvan velen niet eens katholiek zijn, laat staan dat ze naar de kerk gaan – te accommoderen.

Indien ik intellectueel eerlijk ben, kan ik alleen besluiten dat Bonny en Danneels de Kerk bewust, opzettelijk en actief, afbreken.


Heeft de synode voor het gezin ook een boodschap voor de gehuwde man en vrouw, en hun twee kinderen, die elke week naar de kerk gaan?

Anoniem zei

Mijn belangrijkste punt is dat alle logica ontbreekt in hun denkwijze. Ik kan het wiskundig aantonen.

Ze zijn anti-natuurwet.

Het is iets moeilijker wiskundig te bewijzen dat de Natuurwet, en de traditionele katholieke moraal correct is – maar dat is niet nodig. Intuïtief kan men dat wel begrijpen. Zeker wanneer je de schaal van de fouten ziet van zij die de natuurwet afbreken.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:02,

Typisch de praat van een modernist.


"Als christen zou je niet moeten vragen om inhoudelijke argumenten guardian angel..."

Een inhoudelijk argument is bijvoorbeeld de realiteit van de hel!

"Je zou gewoon moeten weten dat je naaste beminnen als jezelf belangrijker is dan de letter van de kerkelijke wet."

Dit is een enkeltje richting hel!

En waarom bemint u mij dan niet? Modernisten hebben toch altijd de mond vol van 'liefde'.

Waarom bemint Bergoglio de Franciscanen van de Immaculata niet?

Neen, de 'liefde' van de modernist is zeer selectief. Vooral eigenliefde!


"Daardoor zijn de bijbelcitaten die je aanhaalt dus ook volledig op jou van toepassing."

'Bijbelcitaten' zijn op iedereen van toepassing, zelfs op modernisten die deze 'bijbelcitaten' maar al te graag aan de huidige smaak willen aanpassen met hun nieuwe, herziene vertalingen...

"Jammer dat je halsstarrig aan de kern van Zijn boodschap voorbij blijft gaan."

Hier is nog een 'bijbelcitaat' dat op Mr. Bonny van toepassing is:

Luk 17:1 Nog sprak Hij tot zijn leerlingen: Het is onvermijdelijk, dat er ergernissen komen; maar wee hem, door wien ze komen.
Luk 17:2 Het ware hem beter, dat hem een molensteen om de hals werd gehangen, en hij zó in de zee werd geworpen, dan dat hij aan een dezer kleinen ergernis geeft.

Anoniem zei

Ik ben niet de Anoniem van 01:06, maar wil gerust wat inhoudelijke argumenten leveren en ze bovendien halen uit de blog zelf...
1. G.A. citeert MT, 18:15-17 waarin duidelijk staat "ga en berisp hem tussen u beiden alleen". Nergens staat dat je de zogenaamde zonden van een ander voor iedereen leesbaar op het internet mag plaatsen. Het oorspronkelijke bericht gaat dus al in tegen de bijbel die volgens de inrichters van deze blog de enige bron van waarheid is en letterlijk moet genomen worden.
2. "Geloven" wordt op deze blog voortdurend gelijk gesteld met "weten", terwijl beide natuurlijk elkaars tegengestelde zijn. Dat is ook het mooie aan het geloof. Als je iets weet moet je het niet meer geloven (waarmee ik niet gezegd heb dat je niet met overtuiging kan geloven). Als je iets weet dan is het zo, punt uit en is er ook geen mysterie meer aan. Je kunt geloven in de hel maar je kan het niet weten, etc. Dat zijn basiselementen van een inhoudelijke argumentatie.
3. Integendeel, als tegenstelling van "geloof" wordt in deze blog "twijfel" gezet, terwijl twijfel essentieel deel uitmaakt van het geloof. Ook Christus had zijn momenten van vertwijfeling, een laatste keer nog kort voor hij stierf ("Mijn heer, waarom hebt gij mij verlaten?").
4. De woorden van Bergoglio "Who am I to judge" worden door deze website compleet uit de context gerukt en naar believen gekoppeld aan allerlei uitspraken die de man niet deed. In werkelijkheid, en dat bleek m.i. ook duidelijk uit de context van wat hij zei, zei hij - volkomen terecht - dat hij iemand die holebi is, als mens niet zal veroordelen, wat zelfs niet ingaat tegen de meest conservatieve interpretatie van de leer.
5. Je kan niet zeggen dat wat je zelf beweert onomstotelijk juist is en het andere afdoen als een "foute interpretatie". Als iets (goed of fout) te interpreteren valt (en het feit dat dit volgens jullie op een verkeerde gedaan wordt is het bewijs dat het kàn geïnterpreteerd worden), dan is hetgeen waarvan je zelf beweerd dat het de enige juiste lezing is ook een interpretatie die goed of fout kan zijn. Dit, tenzij je onomstotelijk een goddelijke onfeilbaarheid kan aantonen (eentje die niet per dogma moet afgekondigd worden).

En zo zou ik nog een tijdje inhoudelijk kunnen argumenten waarom deze blog intellectueel oneerlijk is...

Het zou mij idd verwonderen mocht deze reactie gepubliceerd worden...

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 12:11,

Op alle 5 aangehaalde punten heeft u ongelijk.

Ik probeer hier met argumenten en bewijzen de Leer van de Kerk te verdedigen.

Uw geeft enkel uw eigen mening en géén referenties.


"1. Nergens staat dat je de zogenaamde zonden van een ander voor iedereen leesbaar op het internet mag plaatsen. Het oorspronkelijke bericht gaat dus al in tegen de bijbel die volgens de inrichters van deze blog de enige bron van waarheid is en letterlijk moet genomen worden."

Mensen moeten leren lezen:

Mat 18:17 Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk.

aan de Kerk = aan iedereen

Dus, met internet."2. Je kunt geloven in de hel maar je kan het niet weten, etc."

We wéten dat de hel bestaat. Dat is Geopenbaarde Waarheid.

Bijvoorbeeld:

Mat 5:29 Als uw rechteroog u ergert, ruk het dan uit en werp het van u weg; want beter is het voor u, dat één uwer ledematen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen."3. Integendeel, als tegenstelling van "geloof" wordt in deze blog "twijfel" gezet, terwijl twijfel essentieel deel uitmaakt van het geloof."

Dit is Bonnieaanse dwaalleer!

U weet blijkbaar niet dat twijfelen een grote zonde is!

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

2088 Het eerste gebod vraagt van ons dat wij ons geloof voeden en het met voorzichtigheid en waakzaamheid bewaren en dat wij alles verwerpen wat ermee in strijd is. Men kan tegen het geloof op verscheidene manieren zondigen:

De opzettelijke twijfel omtrent het geloof verwaarloost of verwerpt wat God heeft geopenbaard en de kerk voorhoudt te geloven. De onvrijwillige twijfel betekent de aarzeling om te geloven, de moeilijkheid om de opwerpingen tegen het geloof te boven te komen of ook nog een zekere angstvalligheid, verwekt door wat in het geloof duister is. Indien deze twijfel opzettelijk gekoesterd wordt kan hij leiden tot verblinding van de geest."4. De woorden van Bergoglio "Who am I to judge" worden door deze website compleet uit de context gerukt en naar believen gekoppeld aan allerlei uitspraken die de man niet deed. In werkelijkheid, en dat bleek m.i. ook duidelijk uit de context van wat hij zei, zei hij - volkomen terecht - dat hij iemand die holebi is, als mens niet zal veroordelen, wat zelfs niet ingaat tegen de meest conservatieve interpretatie van de leer."

Ten eerste veroordelen wij geen mensen, maar wel daden/zonden.

Ten tweede: Wat is een "holebi"?

Is dat een bepaalde soort mens?

Volgens mij kan niemand tegelijkertijd homo, lesbo of bi zijn...

Géén new-speak graag!


"5. Je kan niet zeggen dat wat je zelf beweert onomstotelijk juist is en het andere afdoen als een "foute interpretatie". Als iets (goed of fout) te interpreteren valt (en het feit dat dit volgens jullie op een verkeerde gedaan wordt is het bewijs dat het kàn geïnterpreteerd worden), dan is hetgeen waarvan je zelf beweerd dat het de enige juiste lezing is ook een interpretatie die goed of fout kan zijn. Dit, tenzij je onomstotelijk een goddelijke onfeilbaarheid kan aantonen (eentje die niet per dogma moet afgekondigd worden)."

Wie dogma's ontkent is een ketter!

Modernisten zijn ongelovigen die van zichzelf beweren dat ze Katholiek zijn!

Stop A.U.B met de gelovigen te bedriegen!

The Guardian Angel zei

Luk 23:40 Maar de ander strafte hem af, en gaf hem ten antwoord: Vreest ge God nòg niet, nu ge toch dezelfde straf ondergaat?

Anoniem zei

http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2014/09/21/l-eveque-de-passau-repond-a-l-eveque-d-anvers-n-oubliez-pas-5452308.html

Anoniem zei

leugenaar en bedrieger!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Zijn dat uw argumenten?

Anoniem zei

Als ik een Oude Mechelse Cathechismus lees, dan lees ik dit en dat.

Wanneer ik Bonny of Danneels hoor, lees ik iets totaal anders.

Ofwel is de Cathechismus die eeuwenlang gehanteerd is fout, ofwel zijn de bisschoppen fout.

Ofwel zijn de Bijbel, de Geopenbaarde Waarheid en de Traditie fout, ofwel de Bisschoppen.

Maar de twee kunnen niet gerijmd worden. Het toch proberen is waanzin.

"Maar de waarheid gaat mee met de Tijd" zo hoor je de Modernisten zeggen.

Als het zo zit, is wat je vandaag als waar aanneemt morgen niet meer waar.

Het is nu eenmaal een kenmerk van Waarheid dat ze niet veranderd.

Ga eens naar het gerecht en vertel de rechter morgen eens een omgekeerd verhaal, en let eens goed op hoe hij dan naar je kijkt. En probeer dan eens uit te leggen dat beide omgekeerde beweringen waar zijn. Of beweer morgen dat 1 + 1 = 3.

Waarom maakt men zich niet belachelijk met dergelijke, maar wel wanneer het God gaat?

Waanzinnig en bezeten.

Anoniem zei

Hoogeachte @Guardian Angel,
Ik feliciteer U met deze fantastische blog.
Deze blog is niet ondermaats, hij is bovenmaats en wel daarin dat deze geweldige prestatie door één man gedaan wordt.
Proficiat!-of om het met Keizer Karels V lievelings- en renaissancekomponist Thomas Crequillon te zeggen: Praemia pro validis.
Op deze blog is veel meer leven te vinden als op alle onderdelen van kerknet, THOMAS, avimo enz. enz. tesamen.
Dat er nu ook nog wat tegenweer en geklef komt-des te beter!
Dat is toch wat Vlaandren nodig heeft: een openhartig gesprek, de opklaring van dit gans Debakel, de reiniging van al de vuiligheid en de personele consequenties.
De struisvogelpolitiek die totnutoe gevoerd wird door het nederlandstalig-belgische kerkelijke Establishment voert tot niets nuttigs en zinvols:
het einige wat aan de lopende band gebeurt, is dat er regelmatig met de schrootbuks in het achterwerk van de struisvogel geschoten wordt.
(Hier kann men ook aan de memorabele uitspraak van RogervG denken die "zijn gat verbrand had en op de blaren moest zitten".

Anoniem zei

Aan anoniem 23 September 2014 09:02

Ach jongen, Uw kritiek is slappe koffie.
Naar de woorden van Onze Heer in het Matthaeusevangelie (Mt 22, 35-40)is het eerste gebod in de wet het liefhebben van de Heer, Onze God, en wel met gans ons hart, gans onze ziel en gans ons verstand.
Dat doet @TheGuardian Angel: hij verdedigt God, de Waarheid, het geloof, de Hl. Kerk.
Dat kann van Bonny, Danneels, vanGheluwe, Pollefeyt, Osaer, Devisch, Bulckens, Burggraeve, Barzin en hoe ze ook alle mogen heten, niet gezegd worden.
dan komt het tweede gebod: de naaste liefhebben zoals zichzelf.
In de griekse oertekst wordt hier het werkwoord agapaoo gebruikt, het respekterend liefhebben, "graag zien", allereerst van God, zo ook de broederlijke genegenheid; niet de eroos, de sex etc. zoals men bij de Danneels- en de vanGheluweperikelen zou kunnen denken; met de Charis, de aanmoedige liefde, de schoonheid en liefdevolheid, heeft de stank van de vlaamse bastaardkerk niets te doen.
Het behoeden van zijn naaste voor geloofsafval, het verloren gaan van zijn ziel, is deshalve opperste gebod: salus animarum suprema lex.
Het is typisch voor de arrogante onwetenheid der modernisten dat zo'n onzin (09:02) gepost wordt.
Dat alles hier publiek geblogt wort: fantastisch!
Wat inderdaad het meest verbluft is dat de vlaamse bastaardkerk steevast alle mogelijke onzin en ketterij zelf zeer breed in het Internet zet, de pedofilieondrsteuningsactie van Barzin op destijds 663000 exemplaren drukte, het boek Roeach ook in de tienduizenden drukte en dat U nu komt klagen en zeveren om alles koest te houden.
Wanneer U nu nog niet beseft dat de doofpotterij niets brengt, kann ik U ook niet helpen.
Tertullianus noemde dat ooit eens een gebrek aan intellectualitas (Adversus Valentinianos)

Anoniem zei

Aan anoniem 23 September 2014 12:11 en 16:42
(Deel 1)
Ik ben niet @The Guardian Angel; ik lees zijn blog met zeer veel Interesse en moet zeggen dat de foto's en de teksten de waarheid weerspiegelen.
Aan U het tegendeel te bewijzen.
Ikzelf heb ook meermaals geschreven op deze blog.
Eén ding is zeker: het aantal artikels neemt sterk toe en het aantal lezers is voor vlaamse normen enorm.

De door U aangehaalde punten slagen op niets.
1. Alles was hier gekritiseerd wordt, is allang bekend en werd zeer lang onder 4 ogen besproken met kerkleiders.
Effekt nul.
Daarna wordt er in aanwezenheid van getuigen gesproken; effekt weer nul.
En dan wordt alles publiek gemaakt, naar de voorgaven van het Nieuwe Testament.
Uw gejammer en kritiek slaat op niets omdat de bietekwieten toch steeds weer alles zelf publiceren en in het internet posten (daarom ook Danneels'uitspraak: "Mijn advokaten hebben mij aan het hart gelegd niets meer te zeggen".
GD is wel alles moe maar de beerput ligt er nog altijd ongeleegd bij.
Overigens wil ik hier alleen nog kort verwijzen naar een recente uitspraak van Bert Roebben, destijds medeauteur van het beruchte Roeach-boek, ondertussen in duitsland (Dortmund), ook al op het podium van "Bezield Verband", die de Kerk "einen stümperhaften Umgang mit den Mißbrauchskandalen in der Kirche" voorhield.
(Van Uw vrienden moet ge het hebben, zei mijn wijze grootmoeder).

Anoniem zei

Aan anoniem 23september 2014 12:11
(Deel 2)
2. In deze paragraaf ligt U er helemaal naast.
Geloven is niet het tegendeel van weten en twijfelen heeft met het geloof niet veel te doen.
Het hebreeuwse woord voor geloof is verwant met "leunen, aanleunen" en met "staf, stok, ook stam".
Men laat zich bij de geloofsakt vallen in de zekerheid door de Tena'kh, de stam (Thora, nesibim en ketibim) opgevangen te worden.
Niets met twijfel.
Wat het "weten" betreft: God is de Logos, Hij laat zich door he verstand ontdekken.
De verbinding tussen nous en het geloof was één van de kernpunten van het theologische denken en onderzoek v. Paus Benedikt XVI; de term Dianoia wordt overigens ook bij mt 22,37 gebruikt.
Het geloof is een gave, het gelovenkunnen eveneens.
H.de Lubac SI sprak hier zeer kernig van "le don de gratuité", men heeft het of men heeft het niet.
Wat de ene weet, ervaart, als rotsvast beleeft, is voor een anders geaarde niets; dat de laatste dan gefrustreed wordt en rondstinkert, is natuurlijk menselijk te verstaan, doet echter aan het ervaren van het Mysterium tremendum ac fascinosum geen afbreuk.
Naar mijn geinteresserde blik en Studie is het nu juist de totale desorientatie in bepaalde kerkelijke milieus en vormingsinstellingen die het zieltogen van de kerk in Vlaanderen bewerkstelligd hebben.
De kwaliteit van Thomas met zijn vele Danneels- en vanGheluwemeldingen en het halsoverkop laten verdwijnen van de rede v. Z.E. aartsbisschop Léonard spreekt voor zichzelf.
De Facebook-account van @padre84 eveneens.
(3. volgt later)
4. Er wird hier niets uit de context gehaald (dat is fantasie van U).
Deze uitspraak werd als zulke gedaan en is ook volkomen in overeenstemming met de uitspraken in het interview met Scalfaro (nooit teruggetrokken, maar door het tweede interview bevestigd).
Wat nu de "holebi" betreft: ik betwijfel sterk dat dit een speciaal soort mensen is.
Bij de beruchte club der "holebi-pastores" zijn er inderdaad homo-Priesters; maar zelfs naar hun eigen zeggen zijn er nog geen nonnen (alzo "le") lid van deze club, en ook over "bi" wordt er zeer zedig gezwegen.
De knettergekke gevallen à la Schellekens vallen daarbij naast de mand.

Anoniem zei

Aan anoniem 23 september 2014 12:11

Wat punt 3. betreft:
Onze Heer Jezus Christus twijfelt niet bij zijn passie.
Bij de Zeven Woorden van Onze Heer aan het Kruis wordt duidelijk:
De eerste en de laatste uitspraak zijn aan Abba, God de Vader gericht: dit is het begin en het einde, alles wordt door God de Vader omvangen.
In het centrum-de 4e uitspraak van Onze heer Jezus Christus- bidt hij uit de Psalm 22 (de tweede vers):
Het is een Psalm van Koning David, gejaagd als een hertekoe, een hinde: een fantastisch dier, wondermooi, vreedzaam, zich niet werend kunnend tegen de roofdieren.
Een geweldige beschrijving van het leed, overeenstemmend met de Godsknecht bijIsaias.
En dan de tweede helft (vers 26 tot 32) met de geweldige uitdrukking van lof tot God en diepste vertrouwen.
Niks twijfel:
Een Mens met het galileisch dialekt van het aramees als moedertaal, zwaar gefolterd door de geseling en de kruisweg met het dragen van een dwarshout van 50 tot 70 kg, begint niet zomaar te klagen en te twijfelen in het hebreeuws.
Integendeel, vol geloof bidt hij de psalm der vervolgden (de tweede vers).
En en zeer goede aanduiding dat dit destijds inderdaad gezegd werd, is de vermelding in de Evangelien dat enige der omstaanders dachten dat Jezus naar Elias riep: enerzijds bestond het militaire personeel uit nietjoden en waren de toeschouwers op afstand; veel belangrijker echter is dat door de uitputting en de toenemende verstikking het woord Eli hier situativ op de tweede ipv op de eerste lettergreep betoond wird en daardoor deze vergissing eerst mogelijk werd.
Ik wil U ten zeerste aanraden de boeken van Joseph Card Ratzinger en van Klaus Berger te lezen en te studeren.
Ad Nr.5 (Hier staat een kolossale dt-fout in ("je beweerd").
Naar mijn oude collegeervaringen werd dan de hele verhandeling direkt met een nul gequoteerd.
Er is de Waarheid, en die moet gevolgd worden (in necessariis unitas); over bijkomstigheden kan men verscheiden van mening zijn (in variis libertas); in omnibus Caritas- in alle zaken de aanmoedige liefde, in alle dingen God zoeken (St. Ignatius v. Loyola), (cfr. Deus Caritas est v. Paus Benedictus XVI), of om hetzelfde anders te zeggen: Omnia instaurare in Christo (Hl. Paus Pius X).
Een klein kind kan de natuurwet reeds goed erkennen:
bepaalde volwassenen daarentegen negeren de uitspraken betr. de molensteen om de hals in de zee en spreken dan anderzijds over seks en de pensionering in alle rust. Shame!

Anoniem zei

Aan anoniem 23 september 2014 01:06 , 12:11 en 15:24

Geêerde heren,
Welbedankt voor Uwe postings op dit artikel.
Zelf ben ik tamelijk dom en geen groot licht.
Zeer graag had ik van U een verklaring van de intellektuele eerlijkheid van Godfried Danneels bij de Roeachaffaire en bij het interview met de Neef van vanGheluwe, alsook van de intellektualizeit van Barzin en zijn geprotegeer door Bonny.
Nog veel meer geînteresseerd ben ik voor de intellektuele ondergrond van de neocatechetizering door Jef Bulckens en dit vooral in verbinding met de sedertdien gedane uitspraken van Bert Roebben; en gans in het bijzonder naar de intellektuele grondvesten van de misdrijven van diaken Ivo Poppe, die inderdaad ook op de ondertekenaarslijst van "Gelovigen nehmen het woord" staat (zie hier de Website der "katholieke kruistochten"), en van de misdaden van Eric Dejaegher, die notabene toch 15 jaar verstopt werd in de villa van de paters oblaten in Blanden.
Ik ben maar van boerenafkomst en ik word hier niet wijs uit.
Uw intellektueel antwoord kijk ik met veel interesse tegemoet.Anoniem zei

Eigenlijk een zeer interessant onderwerp.

Niets is geestelijk zo verdovend, ja zelfs verwoestend, als overvloed en allerlei vormen van welvaart WANNEER ER EEN TEKORT AAN GEBED IS en men verder niets anders meer heeft dan een of andere schrale 'moderne mis'.

Men zou al die geestelijken die duidelijk in het geheel geen geestelijke beleving hebben moeten dwingen minstens een jaar te gaan leven in een zeer arm en schraal klooster IN DE BERGEN IN EEN ARM LAND zonder communicatie.
En als zij niet tot geestelijke beleving komen: degradatie of uitsluiting totdat zij wakker (willen) worden.

De meeste westerlingen hebben uitsluitend een verstandelijke beleving en leven dan ook al heel hun leven in de allerbeste en aangenaamste 'sociale' omstandigheden ZONDER GOD OF GEBOD.
Eigenlijk in totale willekeur en geestelijke leegheid en dus ook een LEEG HART.

Anoniem zei

Aan Anoniem van 22:34; 23:07; 23:52. Vergeef me mijn inderdaad kolossale dt-fout. Ik hoop dat ze niet door de duivel geïnspireerd werd of als zondig ervaren. Ik zal even de tijd nemen om uw reactie te bestuderen en te beantwoorden. Tot nu heb ik enkel de tijd gehad om ze vluchtig door te nemen. Evenwel, zou ik het plezier dat u me deed door me te wijzen op een taalfout, wil "retourneren". "het aantal lezers is voor vlaamse normen enorm" moet zijn "naar Vlaamse normen", maar dat wist u wellicht al...

Anoniem zei

Aan anoniem 29 September 2014 19:34

Mijnheer,
Zeer goed!
Nu we toch naar taalfouten zoeken:
"Evenwel, zou ik het plezier ...wil "retourneren" ":
het is hier "willen" (infinintief), niet "wil"(1.pers.enkv.)

Wat nu het veroordelen van holebi betreft:
Vergeet toch liever niet dat nu juist door het gestunter van Danneels in 2005-2006 bij het proces tegen de pedofiele priester Robert Borremans (en de door de justitie vastgestelde vertragings-en doofpotacties van het bisdom met het in het visier geraken van Danneels en uiteindelijk de schuldebokking met veroordeling van hulpbisschop Lanneau(79 jaar oud, kort nadien gestorven)) en door terzelfdertijd zijn (Danneels') extreem gedrag bij de openlijk homofiel tesamen levende priester Rudy Borremans (overigens één der weinige restanten van de CPRL)de eerder softe Rudy B. door verwarde volkswoede met de dood bedreigd werd.
Voorwaar een zeer drakonisch gevolg van Danneels'activiteiten.

Vandaag op St. Michielsdag:
...Collaudamus venerantes Omnes caeli milites;Sed praecipue primatem Caelestis exercitus, Michaelem in virtute Conterentem zabulum.
Voor U speciaal de mooie wens van Erasmus: Spartam nactus, hanc orna!
Vlaanderen houzee!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer