zaterdag 20 september 2014

De reputatie van Johan Bonny, bisschop in de post-conciliaire ersatz-kerk, lijkt internationaal gevestigd...

Link:
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/09/oster-responds-to-bonny.html

4 opmerkingen:

Anoniem zei

"NOT A SINGLE PRIEST..."

Anoniem zei

Wat is dat toch met jullie fixatie op priesters. Heel het Godsvolk is priesterlijk. Waar heeft chrstus trouwens ooit beweerd dat een priester alleen een celibataire man mag zijn? Ik vind dat nergens in de Bijbel. En in de Kerk is het pas in de 11e eeuw zo geworden omdat de "Kerk" teveel erfenissen aan het mislopen was.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Beste, u dwaalt!

Over het priesterschap

Canon 207 § 1 Krachtens goddelijke instelling zijn er onder de christengelovigen in de Kerk gewijde bedienaren, die in het recht ook clerici genoemd worden; de overigen echter worden ook leken genoemd.

Het wezenlijk verschil tussen het algemeen en het ambtelijk priesterschap bevindt zich niet in het priesterschap van Christus.

Het verschil bestaat in de wijze van deelname aan het priesterschap van Christus; het verschil is wezenlijk in deze zin: "terwijl het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen zich verwezenlijkt door de ontplooiing van de doopgenade in een leven van geloof, hoop en liefde, een leven volgens de Geest, staat het ambtelijk priesterschap ten dienste van het gemeenschappelijk priesterschap en heeft het betrekking op de ontplooiing van de doopgenade van alle christenen".

Als gevolg daarvan "verschilt het ambtelijk priesterschap wezenlijk van het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen, omdat het een gewijde macht verleent ten dienste van de gelovigen".

Met dit doel wordt de priester aangespoord om te "groeien in het bewustzijn van de diepe gemeenschap die hem verbindt met het volk van God", om medeverantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke en enige heilszending op te wekken en te ontwikkelen, door bereidwillig en hartelijk alle charisma’s en taken die de Geest aan de gelovigen geeft voor de opbouw van de kerk naar waarde te schatten".

De kenmerken die het ambtelijk priesterschap van bisschoppen en priesters doen verschillen van het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen - en die daarom ook grenzen aangeven van de medewerking
van deze laatsten aan het gewijde ambt - kunnen als volgt worden samengevat:
a) het ambtelijk priesterschap is geworteld in de apostolische successie en is begiftigd met een gewijde macht, die bestaat in de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om te handelen in de persoon van Christus, Hoofd en Herder;
b) het ambtelijk priesterschap maakt van de gewijde bedienaars dienaars van Christus en van de kerk door de gezaghebbende verkondiging van Gods Woord, door de viering van de sacramenten en door de pastorale leiding van de gelovigen.

The Guardian Angel zei

Ook aangaande het celibaat dwaalt U!

Lees de Heilige Schrift eens!

Uit de Heilige Schrift:

Mat 19:11 Hij sprak tot hen: Niet allen begrijpen dit woord, maar zij alleen, aan wie het gegeven is.
Mat 19:12 Er zijn onhuwbaren, die zo geboren zijn van de moederschoot af; en er zijn onhuwbaren, die door de mensen onhuwbaar gemaakt zijn; en er zijn onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het rijk der hemelen. Wie het vatten kan, hij vatte het.

Priesters zijn met andere woorden:

"Eunuchen voor het Koninkrijk der Hemelen"


Uit de Heilige Schrift:

Mat 19:27 Nu nam Petrus het woord, en zeide Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd; wat zullen wij dan ontvangen?
Mat 19:28 En Jesus sprak tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon zal zetelen op de troon zijner majesteit, dan zult ook gij, die Mij zijt gevolgd, op twaalf tronen gezeten zijn, en de twaalf stammen van Israël oordelen.
Mat 19:29 En al wie zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers verlaat om mijn Naam, hij zal het honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven verwerven.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer