zaterdag 28 juni 2014

'Flater van de Maand': Mieke Van Hecke, topvrouw van het Vlaamse anti-katholieke onderwijs, zegt in 'Kerk en leven':

"Het is kwetsend dat vrouwen in de Kerk onder aan de trap blijven staan."

Het is inderdaad ook kwetsend, dat bepaalde vrouwen die al 10 jaar lang 10.000 Euro per maand van de Kerk krijgen, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad ook kwetsend, dat bepaalde vrouwen die 'binnen' de Kerk alle 'kansen' gekregen hebben, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad ook kwetsend, dat het net die vrouwen zijn die er duidelijk géén ascetische levenswijze op na houden, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad duidelijk dat men na 10 jaar 'topvrouw' van het Vlaamse anti-katholieke onderwijs te zijn geweest niet per se 'christelijk' is.

Het Katholieke Geloof gaat niet over geld, macht en carrière, maar wél over nederigheid, bescheidenheid, dienstbaarhaar en Geloof. En dat allemaal gratis en voor niks!

Maar, zelfs met hun zakken vol geld, klagen ze de Kerk nog aan.

Waarde post-conciliaire Vlaamse Bisschoppen, jullie appeasement-politiek heeft dus duidelijk gefaald.

De wereld laat zich niet paaien door altijd maar méér concessies te doen!

Waarde Bisschoppen, 'zwijggeld' betalen, schijnt dus niet te werken!

Geld maakt niet gelukkig!
Geld maakt ook niet gelovig!

Moed is binnen de kerkelijke hiërarchie een erg zeldzame deugd!

16 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is ook kwetsend, dat een topvrouw van het Vlaamse katholiek onderwijs, die 10.000 Euro verdient, gezorgd heeft dat onze kinderen en jongeren niets meer begrijpen van het Katholiek Geloof!

Ze heeft gezorgd dat miljoenen kinderen en jongeren "als ze niet gezegend zijn met katholieke ouders" voorgoed onder aan de trap zullen blijven, en die door haar misschien nooit Gods licht zullen zien!

Wie heeft wie onder aan de trap gezet Mieke? De Kerk of jij die miljoenen jongens en meisjes de weg naar eeuwig leven geblokkeerd hebt door jou anti-katholiek onderwijs?

Anoniem zei

Als het in het Katholieke Geloof "niet om geld, macht en carrière", maar wél over "nederigheid, bescheidenheid, dienstbaarheid (sic!) en Geloof (resic!)" gaat, waarom kan een vrouw dan geen priester zijn?

Door te schelden op Mieke Van Hecke (die trouwens betaald wordt met belastinggeld uit de onderwijsbegroting dat naar de "koepels" gaat), antwoordt u niet op haar pertinente opmerking.

Het is inderdaad allesbehalve christelijk vrouwen niet gelijk te stellen met mannen als het op dienstbaarheid aankomt. En kom niet af met de mannelijke apostelen, want zonder de eerste vrouwen was er geen Kerk!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Uw opmerking is totaal belachelijk.

U moet mij eens uitleggen waarom het "niet christelijk" zou zijn, dat vrouwen geen priester kunnen worden, aangezien dat al 2.000 jaar zo is, altijd al geweest is, en net de essentie van het Christelijke Geloof uitmaakt.

Dat vrouwen géén priester kunnen worden, is zelfs geen kerkelijk recht, maar goddelijk recht.

God zelf heeft dat zo gewild!

Net dit willen veranderen, verraadt uw onchristelijke ingesteldheid.

Christenen hebben niet te willen, zij moeten aanvaarden.

1. Christus was als Hogepriester een man.
2. De Apostelen waren mannen.
3. Dit is de Wil van God.
4. Priesters handelen "in persona Christi Capitis", in de persoon van Christus, het Hoofd van de Kerk, die zijn bruid is.
5. De priesterwijding is niet het toekennen van een functie, maar het toebedelen van een permanente geestelijke staat.
6. Uiteindelijk is de 'heiligheid' bereiken belangrijker dan het priesterschap, want dat bepaalt wie in de hemel of de hel komt.
7. De Katholieke Kerk bestaat trouwens uit meerdere parallelle structuren. Je hebt de leken en daarnaast de priesters en de religieuzen.
8. De leken, zowel mannen als vrouwen worden door de priesters geleid.
9. De priesters hebben hun eigen hiërarchie. Vrouwen kunnen geen deel uitmaken van die hiërarchie.
10. Daarnaast heb je de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, elk met hun eigen hiërarchie.
11. Wereldlijke priesters of bisschoppen hebben geen zeggenschap over de hiërarchie van zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen.
12. De vrouwelijke religieuzen hebben ook hun eigen hiërarchie. Mannen zitten daar niet tussen. Alleen de Paus heeft de uiteindelijke zeggenschap over religieuzen. Maar, in normale omstandigheden bemoeit de Paus zich niet met het bestuur van de orden.
13. Een mooi voorbeeld is de functie van 'abdis'. Abdissen dragen ook een pectoraal kruis, een kromstaf, bisschoppelijke handschoenen en een ring. Echter, men moet niet eerst alles afschaffen, hetgeen men sinds het Tweede Vaticaans Concilie gedaan heeft, om vervolgens te gaan klagen dat men gediscrimineerd wordt. Dit is intellectueel oneerlijk!

Onthou, er is gewoon een strikte scheiding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hiërarchie!

Anoniem zei

Is die katholiek? Dat wist ik niet.

In de Standaard van enkele jaren geleden zij ze dat ze "katholiek" was maar niet akkoord gaat met de Kerk aangaande sexuele moraal,abortus, homosex enz

met andere woorden met NIETS

Dan in een nummer van "inspiratie" dat blaadje uitgegeven door iets van de bisschoppen in Gent verklaart ze dat ze zeeeeer katholiek is en dat het Evangelie haar leidraad in haar leven is...

Die vrouw is zo zot als een deur, maar wie heeft haar GEKOZEN, de BISSCHOPPEN toch of niet
als ge voor goddelozen stemt in de politiek zijt ge verantwoordelijk voor hun daden, daarom stem ik altijd blanco en dat al 42 jaar
en het minste kwaad is een grote leugen, daarom zijn de cdv zo corrupt geworden, omdat men voor hen STEMT en zij zeggen, zie hoeveel er voor ons stemmen,dan zal het wel goed zijn
de kopstukken van de CDV zijn dikwijls zelfs meer pro abortus dan liberalen zie deze lijst

https://sites.google.com/site/stemethisch

GOD zal ons oordelen voor elke stem die we uitbrengen voor goddelozen, ik ken geen partij die niet goddeloos meer is, echt geen enkele!

Ga ik mijn ZIEL weggooien voor een partijtje in deze wereld ??

Ik heb die onnozelaars al lang laten vallen hoor,voor mij is de kerk het woord van GOD, de moraal en de ethiek van Jezus, de tien geboden, ik doe mijn best om daar consequent naar te leven
moreel, sexueel en ethisch.

Ik heb geen slippendragers nodig om mij gelovig te noemen,geen valseriken en verraders, geen bisschoppen, zelfs geen pausen

En in de kerk wordt er nooit een woord over God gesproken, alleen wat geluld over onnozelheden, die zien mij ook niet meer.

Ik ken geen goede priesters meer,U wel ??

Anoniem zei

Mijnheer, ik kreeg nog geen antwoord op mijn vraag hoe alsdan ik lid kan worden van uwe beweging.

The Guardian Angel zei

Wij zijn géén beweging, wij zijn de Katholieke Kerk!

Anoniem zei

Eindelijk weten we het: niet de liefde is de essentie van het christelijk geloof, wel het feit dat mannen vrouwen kunnen domineren! Dank voor het verhelderend antwoord.

The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

Wat een zielig commentaar!

En inderdaad, het zieleheil van de gelovigen is de hoogste wet in de Kerk!

Anoniem zei

In mijn dertig jaar lange interesse voor abortus waarvan 14 jaar op het internet, zie ik maar één ding
de eis om vrije abortus, de homosexule agenda en zgz vrouwelijke priesters dat is één pot nat.

Met andere woorden, het is de vrouwelijke priester-lobbby NIET te doen om "roepingen" maar om MACHT en CORRUPTIE binnen de Kerk.

Zie maar naar de halvegare lesbische misbaksels bij de Amerikaanse Episcopals.

Decadenter kan niet, dan nog abortus als een goddelijke missie noemen, een SACRAMENT en een ZEGEN zoals rev. Katherine Ragsdale; een demonisch schepsel uit de onderwereld van satan hemzelf.

Vrouwen, mijn mening,ik denk hier speciaal aan mijn overleden heilig Moederke, zijn door God geroepen tot het hoogste ambt, het Moederschap.

Inferieur ? Neen,superieur als ze was gelovig en consequent in haar leven, begaafd en veelzijdig maar vooral trouw aan God in alles wat ze deed.

Heel veel vrouwen zijn ontaard vandaag, roepen en tieren dat ze onderdrukt zijn, en eisen zelfsbeschikking, kindermoord en het "priesterschap".

Gekken. Het gaat hen niet meer om Jesus, maar om de corruptie van de Kerk van binnenuit.

Anoniem zei

Even kalmeren aub.

Er bevindt zich namelijk in deze wereld en in onze Heilige Rooms Katholieke Kerk een vrouwe, een wel edel hooggeboren Dame, die zelfs hoger staat dan de paus zelf.

Onze Allerbeminnelijkste Vrouwe en Allerzorgelijkste Moeder Maria.
Die zoals geen ander MEDELEED met haar Allerheiligste Zoon.
En die een oneindig groot hart heeft voor ons allen, mevrouw MiekeVanHecke inbegrepen.

Anoniem zei

--- Aan degenen die hartpijn, zielepijn, lijden door of omwille van diverse 'Miekes':
Matteüs 5:
[43] Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. [44] Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, [45] dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. [46] Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? [47] Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? [48] Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

1 Petrus 5:
[8] Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. [9] Weersta hem, sterk door het geloof. U weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. [10] De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. [11] Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen.

--- Aan diverse 'Miekes':
Jakobus 4:
[4] Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

--- Aan degenen die zich ergeren aan diverse 'Miekes':
Filippenzen 3:
[17] Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld en kijk naar hen die zich gedragen naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. [18] Want velen leiden een leven – ik heb u al vaak over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen – als vijanden van het kruis van Christus. [19] Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik, ze stellen hun eer in schande, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. [20] Maar óns vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. [21] Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen.

Anoniem zei

Liefdesverklaring aan Mieke.

Mevrouw, u kunt me niet kennen, doch ik ken u nogal goed.
Een meisje was ooit een vriendin van mij in onze jeugdjaren,
en zij gelijkt van karakter ontzettend sterk op u.
Zij deed latijn grieks en hogere studies en godsdienstwetenschappen en nog zo een en ander.
Terwijl ik gewoon niets heb of ben ...

Zij heeft een zeer hoge intelligentie, is zeer sociaal en hartelijk.
Zij bezit een enorme innerlijke lentekracht. Zij houdt van ongerepte vrije natuur.
Dat 'leeft' zij spijtig genoeg onbewust; nooit komt zij tot inkeer, tot innerlijk beleven.

Ik vrees dat ook u het drama niet ziet.
Zij heeft zich door de wereld om haar heen in volle overgave laten opslorpen.
Maar dat begrijpt u niet, of wel ?
In alles wat u doet of zegt verklaart u hartsgrondig "NEEN !" aan uw ziel.
En nooit zult u, al was het maar heel even, stilstaan en innerlijk leven.

Dat maakt dat, elke keer ik over u hoor of lees, mijn hart zeer pijn doet.
Des te meer omdat ik zie dat er, diep in uw zieltje verborgen, een zeer grote dame schuilt.
Ik zie een grote rijkdom, een schat, een bruisende innerlijke kracht.
Dat ligt daar, zomaar nutteloos, op de bodem van uw ziel, verlaten, verwereldst.
En nooit zult u toelaten dat iemand u daar naar toe geleidt.

Weet u wat het betekent een leven lang te hopen dat iemand haar innerlijke ogen zou gaan openen ?

Maar het is nog niet te laat. Het kan nog !

Lieve hartelijke dame, wacht niet langer !
Open eindelijk uw ziel voor "Des Heilgen Stromes Well'n."
Mendelssohn - Auf Flügeln des Gesanges (Sung by Peter Schreier):
http://www.youtube.com/watch?v=UnIje_MJmfY

Groeten en smekingen van uw toegewijde kleine vlaming,
die door uw uiterlijke beleving blijft hongeren naar innerlijk voedsel,
dat u uzelve zelfs ontzegt.

Anoniem zei

Aan Anoniem 29 Juni 2014 01:34 en 01:29

U vergeet hierbij Ephesiêrs 6, 10 -20, waar de strijders voor Christus aangespoord worden voor
het gevecht.
Het is overigens zware toebak de Hl. Maagd Maria in verbinding te brengen met een vrouw, die in het vlaamse "katholiek onderwijs"(J.Bonny zegt deze 2 woorden 10 x in het filmpje), abstruze gezelschappen als "Sensoa" liet ageren- de gedachten v.deze mensen over "porno" staan wel totaal lijnrecht tegenover de voorgaven van het evangelie( "porneia").
"Doet zoals Hij U zal zeggen": de Hl. Moeder Gods heeft voorbeeldelijk getoond hoe gehoorzammheid aan Hem uitziet- en op dat gebied is Mieke van Hecke een catastrofe- voor het onderwijs, voor de vele kinderen die daaronder te lijden hadden, en niet op het laatst ook voor zichzelf.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Beste,
Als puntje bij paaltje komt zijn we allen catastrofes.
Niemand gaat vrijuit. Zonder de Genade van God geraken we nooit uit deze duistere afgrond.
Ook mag u niet vergeten dat iedere volksgroep zijn / haar leiders heeft; dit is veelbetekenend !
Herinner u Johannes 8: wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Mijn, en hopelijk ook uw, bedoeling is niet stenen te gooien naar zondaars, maar, in mijn geval met melancholisch 'genot', valsheid en waarheid aan het licht te brengen en zo mogelijk, met God's hulp, al onze naasten geestelijk te kunnen bijstaan op de weg naar de Liefde van God. Christus vergoot Zijn heilig Bloed voor ALLE zondaars zonder uitzondering.
Naar wie kan men eender welk Mieke beter verwijzen dan naar de Allerheiligste Maagd en eeuwig begripvolle Moeder Maria ?

The Guardian Angel zei

Ik wil alleen maar de oorzaken van de crisis binnen de Kerk blootleggen.

Zodanig dat de bisschoppen niet over een paar jaar kunnen zeggen, dat de Kerk kapot is, maar dat ze toch zo hun best hebben gedaan... [om de Kerk kapot te krijgen.]

Anoniem zei

Dank voor de gouden raad.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer