dinsdag 20 mei 2014

Thomas, de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen, over de film 'Amen': over Paus Pius XII en zijn rol bij de Jodenvervolgingen (WO II)

"Sinds 27 februari [2002] loopt in België de film 'Amen' van de Griekse regisseur Constantin Costa-Gavras. Deze film, die in Berlijn meedong naar de Gouden Beer op het filmfestival begin dit jaar, zorgde meteen voor heel wat opschudding." 

"De regisseur baseerde zich hiervoor immers op een toneelstuk van Rolf Hochhuth, 'Der Stellvertreter' (De Plaatsvervanger), een stuk uit de vroege jaren zestig dat door historici allang werd achterhaald. Het belette Costa-Gavras alleszins niet om het als zijn uitgangspunt te zien en daarbij alle historisch onderzoek van de laatste veertig jaar aan zijn laars te lappen. Sommigen zien in deze film dan ook een strategische zet om de zaligverklaring van Pius XII - waarrond al heel wat te doen is geweest - te dwarsbomen."

Link:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/de-film-amen/

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

We ['Thomas'] citeren in dit verband de Leuvense theoloog Didier Pollefeyt:


"De holocaust kan niet zonder meer rechtstreeks uit de christelijke jodenhaat verklaard worden.

[Dit is op zijn zachtst gezegd, toch wel een krasse uitspraak. De holocaust kan dus vanuit de christelijke jodenhaat verklaard worden, zij het niet rechtstreeks. Dit is volgens mij anti-christelijke hate-speech! Men zou toch op zijn minst kunnen verwachten, dat deze bewering op één of andere manier met enkele argumenten gestaafd zou worden. Maar, dat gebeurt dus niet. Toch wel zeer onvoorzichtig en onverantwoord, aangezien men deze redeneringen zo maar aan de leerlingen uit het middelbaar voorlegt. Theologisch zijn de heren daar aan de Theologische Faculteit van de KUL zeer middelmatig. Als amateur-historici vallen ze helemaal door de mand.]

Het is pas wanneer 'de jood' een biologische (in plaats van religieuze) identiteit werd ['De jood' is géén biologische identiteit. 'Joden' zijn multi-etnisch. Wat is trouwens een 'biologische identiteit'?] dat 'bekering' per definitie onmogelijk werd [Wie ging de joden bekeren? De Nazi's?] en genocide als de enige 'finale oplossing' voor het jodenvraagstuk zal worden omschreven [Wat is de 'finale oplossing'? Voor wie de 'finale oplossing'? Wat is het 'jodenvraagstuk'? Geen enkele kadering. Geen enkele definiëring van de termen. Dit is wetenschappelijk amateurisme!].

Het kan nuttig zijn op dit punt te verwijzen naar de joodse historicus Hilberg (R. HILBERG, The Destruction of the European Jews, New York, Holmes & Meier, 1985, 3 volumes), die in de ontwikkeling van het (theologisch en economisch) anti-judaïsme al over het (racistisch) antisemitisme naar de judeocide (de genocide op de joden) zowel historische continuïteit als discontinuïteit ziet [Dit gaan de leerlingen uit het middelbaar zomaar begrijpen?].

De christenen beweerden volgens hem in essentie: 'jullie hebben geen recht om onder ons te leven als joden' (oplossing: bekering). [Dit zijn toch pure leugens! Wie zijn 'dé christenen'? Is dat dé Kerk? Is dat dé 'christelijke' staat? Waar gaat dit over? Waar hebben 'dé christenen' als collectief ooit gezegd, dat de joden "géén recht zouden hebben om onder ons te leven als joden"? Waarom waren er na 2.000 Christendom in Europa dan zoveel joden? Waarom was er dan zelfs in Rome een grote aanwezigheid van joden? Blijkbaar hebben de pausen hen dan toch nooit willen bekeren. Blijkbaar konden de joden in Rome, zonder al te grote problemen, jood zijn...]

Hun geseculariseerde nakomelingen [De atheïsten dus?] meenden: 'jullie hebben geen recht om onder ons te leven' (oplossing: uitdrijving, zoals gebeurde in Spanje en Portugal).

[De grote Leuvense theoloog, Professor Doctor Didier Pollefeyt, Vice-rector van de Katholieke Universiteit Leuven, slaat hier toch gewoon de reinste onzin uit zijn nek!

Zij, die de uitdrijving van de joden uit Spanje hebben georganiseerd, namelijk de Katholieke Koningen, kunnen toch moeilijk als 'geseculariseerde nakomelingen' van 'dé christenen' beschouwd worden. Wat is me dat voor praat!

De uitdrijving van de joden is een louter gevolg van de Reconquista in Spanje.

Na de val van Granada werd op 31 maart 1492 door de Reyes Católicos met het 'Edict van Verbanning' de gedwongen bekering (of resp. emigratie) van alle joden in Spanje afgekondigd. Echter niet vanuit antisemitisch sentiment. Door de verovering van het laatste Moorse vorstendom op Spaanse bodem was voor de machtige Spaanse koningen het bewijs, dat Spanje door God uitverkoren was om de geschiedenis te vernieuwen. Spanje moest en zou christelijk worden.

Dit is dus géén kerkelijke, maar wél een politieke beslissing!

Er zouden zo een 40.000 van de in totaal 80.000 in Spanje levende joden geëmigreerd zijn. De joden die in het Koninkrijk Castilië woonden, emigreerden voornamelijk naar Portugal en Marokko. De joden uit het Koninkrijk Aragón vooral naar christelijke buurlanden, voornamelijk Italië. Daar was dus blijkbaar géén sprake van 'christelijke jodenhaat'!

De uitdrijving van de joden uit Spanje is dus een politieke beslissing, genomen door de Spaanse overheid en had helemaal geen kerkrechtelijke achtergrond.

Het is ronduit absurd om te beweren dat de Reconquista in Spanje de oorzaak van de Holocaust geweest zou zijn. Alsof de Duitsers tijdens de crisis van de jaren '30 wakker zouden liggen van de Reconquista in Spanje, 500 jaar eerder!

In deze context willen we toch verwijzen naar de Katholieken-haat ten tijde van de Republiek in Nederland. Eén van de eerste antipapistische incidenten in Nederland was het doden van de Martelaren van Gorcum door de geuzen in 1572. Na 1648 werd in de gehele Republiek der Verenigde Nederlanden de Katholieke eredienst verboden. De Katholieken moesten hun kerken afstaan en kwamen niet meer in aanmerking voor de meeste ambten, maar missen in schuilkerken werden gedoogd. Pas in 1795 kregen de Katholieken gelijke rechten. Een uitbarsting van antipapisme vond nog plaats gedurende de 'Aprilbeweging' van 1853. Als een laatste oprisping van Katholieken-haat in Nederland kan de 'Nacht van Kersten' uit 1925 beschouwd worden.

Ook verwijzen we naar de Katholieken-haat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daar is de verhouding tussen protestanten en Katholieken ingewikkeld omdat de meeste Katholieken van Ierse afkomst zijn en tot de armere klassen behoren. Sommige protestanten in Noord-Ierland voelen ook een zodanige haat tegen het katholieke volksdeel als geheel dat de term 'haat' hiervoor eigenlijk te zwak is.

Ook verwijzen we naar de Ierse hongersnood (1845-1850), die kunstmatig door de protestanten werd gecreëerd. De Engelse adel joeg de niet-betalende boeren van hun land, of verschafte geld voor de overtocht naar de Verenigde Staten. Deze overtocht, vaak met ongeschikte schepen (de Coffin ships), was ook niet zonder risico. Zo'n 10 tot 20% van de emigranten overleefden de tocht niet. Waar de bevolking van Ierland in 1840 8 miljoen mensen bedroeg, was deze in het begin van de 20e eeuw rond de 3,5 miljoen door de directe en indirecte gevolgen van de aardappelhongersnood. We praten hier over 5 miljoen Katholieken die verdreven werden of de hongerdood stierven!

Natuurlijk hebben de theologen in Leuven ook nog nooit van de Kulturkampf in Duitsland gehoord!

De Kulturkampf was de strijd die de overheid van het pas opgerichte Duitse Rijk onder Otto von Bismarck van 1872 tot 1879 voerde tegen de Katholieke Kerk (voornamelijk in Pruisen, in mindere mate ook in Baden, Hessen-Darmstadt en Saksen).

De protestantse Bismarck, die afkomstig uit Pruisen was, wantrouwde de katholieke Centrumpartij die onder leiding van Ludwig Windthorst stond en vond deze partij een onnationale partij.

Bismarck, vreesde dat katholieken samen zouden spannen met Franse en Oostenrijkse katholieken in een supranationale organisatie. Samen met politici uit liberale kringen was hij tevens gekant tegen het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870), waarop het dogma over de pauselijke onfeilbaarheid werd geformuleerd in de constitutie Pastor Aeternus. Om deze redenen wilden ze de invloed van de Katholieke Kerk fnuiken en startten ze een reeks antiklerikale maatregelen.


De Kulturkampf was in Bismarcks ogen een "preventieve oorlog tegen een interne vijand".

De eerste maatregel ging van start in 1871 toen de katholieke afdeling van het Pruisische ministerie van Eredienst werd opgeheven. In 1873 werd het katholieken verboden om voor de Kerk te trouwen. Alleen het burgerlijke huwelijk gold als geldig voor de wet. Ook werden weerspannige priesters en bisschoppen gevangengenomen of het land uitgezet. In juli 1872 werden de jezuïeten uit Pruisen verbannen. Later werden ook andere kloosterorden opgeheven en eveneens het land uitgezet. In 1873 werden de Mei-wetten uitgevaardigd, hetgeen een hoogtepunt in de strijd tegen de Katholieke Kerk betekende. Kandidaat-priesters werden verplicht om voor een periode van ten minste drie jaar aan een Duitse universiteit te studeren. In 1874 was het Pruisisch gezantschap bij de H. Stoel opgeheven. De politieke leiders (vooral Windthorst) en de kerkleiders (vooral het episcopaat, met voorop Mgr. Ledóchowski van Posen-Gnesen en Mgr. Melchers van Keulen) boden veel weerstand tegen Bismarcks maatregelen, maar Bismarck sloeg hard terug met boetes, gevangenisstraffen en ontheffing van het geestelijk ambt. In 1877 waren er van de twaalf bisschopszetels in Pruisen nog slechts vier bezet. In 1875 escaleerde de Kulturkampf nogmaals toen paus Pius IX, die een rechtlijnige koers voer, de anti-katholieke wetten van Bismarck ongeldig verklaarde en niet bindend voor de Duitse katholieken. Bismarck had aangekondigd dat hij deze strijd tot het bittere eind zou aanhouden ("Wij gaan niet naar Canossa!") maar moest ervaren dat men in politieke kringen vond dat hij te ver ging. 


De grote pest was hier het nationalisme van Bismarck.

Later zou Hitler het nog eens overdoen!


In zijn onwetendheid gaat Didier Pollefeyt verder:

De (antichristelijke) nazi's tenslotte decreteerden: 'jullie hebben geen recht om te leven' (oplossing: vernietiging). In die zin kunnen we zeggen dat de christelijk jodenhaat wel een noodzakelijke, maar niet de voldoende voorwaarde was voor de creatie van de nazi-genocide. [Dit is waarlijk een schandalige uitspraak van Didier Pollefeyt! De nazi-genocide was puur politiek geïnspireerd en had niets met religie te maken!]

Het nazi-antisemitisme kaderde binnen de veel ruimere, eugenetische bekommernissen van de nazi's. (G.M. KREN, The Holocaust: Some Unresolved Issues, in Annals of Scholarship 3(2)(1985)39-61, p. 45).

[Het is inderdaad daar waar ze het moeten zoeken. Criminelen zoals Thomas Malthus, Charles Darwin,  Thomas Henry Huxley, Herbert Spencer, Francis Galton, Friedrich Nietzsche en Ernst Haeckel zijn verantwoordelijk voor wat men noemt 'Sociaal Darwinisme' met zijn eugenetica. Iedereen die niet economisch productief is, wordt uitgeroeid. Een tendens die we dezer dagen ook weer de kop zien opsteken in de vorm van met abortus, euthanasie etc.]

De grotere invloed van dit bredere 'biocratische' kader ('de sterkste heeft de meeste rechten') [Darwin! Nietzsche!] blijkt ook uit de nazistische vernietiging van Duitse (!) burgers met mentale afwijkingen, het ontvoeren van kinderen met zogenaamde wenselijke raciale kenmerken en het project Lebensborn. Dit zijn slechts enkele aanduidingen dat de uitroeiing van de joden niet al te snel mag geïnterpreteerd worden als een louter kwantitatieve uitbreiding van de traditionele jodenhaat.

Deze extrapolatie kan niet verklaren hoe niet alleen joden, maar ook zigeuners, Jehova's Getuigen, Polen, Russen, geestelijk gestoorden, enzovoort [én Katholieken! Waarom wordt dit verzwegen?] slachtoffer zijn geweest van de nazi's, ook al was er hier geen sprake van dezelfde omvang en intensiteit van vervolging.

Ook dit is weer erg kort door de bocht.

Gelukkig zijn de Joodse bronnen eerlijker dan onze 'katholieke' geleerden.

Traditioneel spreekt men van 11 miljoen Holocaust doden.

Van deze 11 miljoen zijn 5 miljoen niet-joodse Holocaust-doden.


Link:

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/NonJewishVictims.html

 

Echter, de cijfers zijn nog hallucinanter.

Het totaal aantal doden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt geschat tussen de 60 en 85 miljoen mensen.
 

Militaire doden: 30 miljoen
 

Civiele doden: 55 miljoen

Link:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties

En hoofdzakelijk Christenen!

Deze overwegingen laten toe te concluderen dat een wezenlijke voorwaarde voor de holocaust niet in de lange geschiedenis van de traditionele jodenhaat kan gelegen zijn en dat het antisemitisme de meest in het oog springende en sterkst op onze historische gevoeligheid appellerende vorm van racistisch nazi-geweld is."

Wat is het nu? "De lange geschiedenis van de traditionele jodenhaat kan geen wezenlijke voorwaarde zijn" terwijl "het antisemitisme" dat wél is? Het antisemitisme van wie? Van de Nazi's?

Het is duidelijk dat Didier Pollefeyt er een rommeltje van maakt!

1 opmerking:

Anoniem zei

Goldhagen en de genadeloze visie op Pius XII

De carrière van Goldhagen bestaat erin iedereen af te knallen die de oorzaak voor de holocaust bij communisme legt. Pollefeyt doet met hem mee en ontkent ten stelligste dat de oorzaak voor de holocaust bij de communisten kan liggen. ( alleen anti-semitisme kan de oorzaak zijn ) Door communisme vrijuit te laten gaan ivm de holocaust, worden andere kwalijke gevolgen van communisme vergeten en zodoende wordt communisme gepromoot. Er wordt bewust een politieke agenda uitgewerkt die actief de communistische oorzaken voor de holocaust ontkent.

Zelf denk ik dat de reden hiervoor bij de promotie van communisme te vinden is, als visie voor de toekomst – na het falen van de natiestaat. De termen ‘Globalisering’ of ‘Verinternationalisering’ zijn moeilijk uit te leggen, maar wanneer je het als een vorm van communisme beschouwd wordt er opeens heel veel duidelijk.

Communisme is een afgeleide van Kapitalisme. Er is weinig verschil iedereen elk jaar 50% af te pakken door belastingen, of alles in een keer af te pakken, terwijl de oligarchen alle kapitaal in handen hebben (onder beide systemen). Het volk werkt in beide gevallen voor de staat. Door de enorme staatsschulden, werkt iedereen in beide gevallen uiteindelijk voor de banken – de oligarchen dus.

Deze ontkenning van de kwalijke gevolgen van communisme en de daaruit volgende promotie van communisme zien we daarom overduidelijk terug in de hedendaagse politiek, zeker in België, met CD&V voorop. Het enigste waar men nog over kan praten is verinternationalisering. Mijns inziens geeft men toe dat het experiment van de natiestaat gefaald heeft. Ideologieën omtrent nationalisme zijn dood. Dus gaan we nu de wereld één maken – communisme is goed uitgangspunt.

Zionisme past ook heel mooi in het communisme. De twee gaan hand in hand. Denk eens even na over het concept: “Het beloofde land”. Denk je dat daar veel plaats is voor privé-eigendom? Het “Uitverkoren Volk van God” zal zeggen dat jouw privé-eigendom door God aan hen gegeven is.

Het Oude Griekenland werd ook geregeerd door oligarchen. Vaak ten onrechte de “Griekse democratie” genoemd. Zo “democratisch” dat er alleen oligarchen mochten stemmen, en wanneer de oligarchen oorlog wilden voeren, betaalden ze er zelf voor. Het is nu nog zo. Je kan dan ook begrijpen waarom Jezus zo hard tegen de Sadduceeën uithaalde. Dat waren de gehelleniseerde Judeërs. De Sadduceeën waren oligarchen volgens het Grieks model in Juda. Dat maakt hen Judeërs, maar dat maakt hen nog geen Jood. Trouwens wat waren de Joden toen en wat zijn ze nu?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer