zondag 11 mei 2014

Over 'Thomas', de website van het zogenaamde 'Katholiek Godsdienstonderwijs' in Vlaanderen en de censuur van de video van Mgr. André-Joseph Léonard

Wanneer men objectief de internet-site van Thomas bekijkt, dan ziet men direct en voelt men het nog veel meer, dat er hier iets niet pluis is.

Steeds weer dezelfde holle frasen, het verstoppen van de verantwoordelijke auteurs, het sedert 1972 onveranderde gelul over armoede en sociale onrechtvaardigheid. Het gezeur over de 'liefde' waarbij ze de eros met de charis verwisselen en het verschil tussen mannen, vrouwen en kinderen ook niet goed weten te onderscheiden.

Toch zijn er anderzijds vele brandende problemen in de Kerk in Vlaanderen die men blijkbaar niet wil behandelen.

Daar zijn inderdaad de bisschoppen schuldig!

De Augiasstal van de Theologische Faculteit in Leuven werd overigens na het Roeach-schandaal nooit gereinigd, ook niet na het vertrek van Danneels.

Het zijn nog altijd dezelfde 'tisten' die daar rondlopen en hun gif op het Vlaamse volk loslaten.

Het is ronduit duivels, dat dit door de top van de Kerk in België wordt getolereerd.

Overigens zijn ze daar in Leuven nog altijd bijzonder fier op hun omgang met Sint Thomas van Aquino.

Over de Heilige Robertus Bellarminus SI zijn ze veel minder opgetogen, hoewel die daar zeer lang professor was... Waarschijnlijk was hij teveel een kerkelijke Doberman Pinscher.

En van de Heilige Bonaventura moeten ze al helemaal niets hebben: teveel kerkelijke gehoorzaamheid, teveel 'hermeneutiek van de continuïteit' en teveel sensus ecclesiae.

Men mag zijn Geloof door deze boosaardige snullen niet laten kapotmaken.

De Tridentijnse Ritus is een centraal punt bij het groeien van het Geloof en bij de herkerstening van onze gewesten.

Bron: Anoniem

7 opmerkingen:

L. Verbruggen zei

van de mannen én vrouwen van Thomas weten we ten minste wie ze zijn. De aartsconservatieve critici kan de zogenaamde Katholieke Actie Vlaanderen zijn daar te laf voor en noemen zich "anoniem". Ze zijn trouwens ook te laf om zich van de Kerk af te scheuren en een eigen conservatief kerksken op te richten (omdat ze natuurlijk weten dat ze maar met drie man en een ezelskop zijn in Vlaanderen en 99,99% van de kerkgangers wél achter een hedendaagse Kerk en de bisschoppen staan)

The Guardian Angel zei

Geachte heer Verbruggen,

Zoals u weet worden in de post-conciliaire kerk niet de ketters, maar wél de gelovigen vervolgd. Denken we maar aan de Franciscanen van de Immaculata.

In de post-conciliaire kerk is het dus relatief 'veilig' om ketter te zijn. De gelovigen werden door hun bisschoppen de woestijn in gejaagd of moeten in de Catacomben zien te overleven.

"De mannen en vrouwen achter Thomas" zijn ook niet met naam bekend. Natuurlijk enkele kopstukken die met het verkopen van ketterijen goed hun brood verdienen op kosten van de Kerk en alle macht binnen de post-conciliaire kerk in Vlaanderen naar zich toe getrokken hebben.

De Katholieken zijn de Kerk, aangezien het de modernisten, met hun ketterse en heidense ideeën, zijn die schismatiek zijn.

De Kerk is altijd al een 'conservatief kerksken' geweest omdat de Kerk de Openbaring van Christus volgt en niet een eigen religie verkoopt die door mensen werd bedacht. Helaas is de post-conciliaire kerk totaal schismatiek.

Beter "drie man en een ezelskop" in de Kerk, dan 99,99% van de kerkgangers in een verdampte "hedendaagse kerk".

Die 99,99% klinkt natuurlijk indrukwekkend, maar wat betekent dat wanneer reeds 95% van het oorspronkelijke kerkvolk van 50 geleden heeft afgehaakt?

We moeten vaststellen, dat de "hedendaagse kerk" ook leeg is. Het post-conciliare project is totaal mislukt of misschien is het wel 'gelukt' in hoofde van hen die de destructie van de Kerk bedacht hebben.

Wie in de "hedendaagse kerk" blijft, gaat naar de hel.

Trouwens, is het niet curieus, dat indien zoals u zegt 99,99% achter de "hedendaagse kerk en de bisschoppen staan", dat het toch curieus is dat net die 00,01% die dan niet achter de bisschoppen staan zich o.a. aan de KULeuven bevindt?

Want hoe zou u kunnen verklaren dat "de mannen en vrouwen van Thomas" eerst een toespraak van Mgr. Léonard publiceren en die vervolgens weer intrekken?

De enige reden is, dat "de mannen en vrouwen van Thomas" het NIET eens zijn met Mgr. Léonard.

De these van Mgr. Léonard kwam er op neer:

"Normen en waarden verkondigen zonder Christus als bron te vermelden is de religie van de Antichrist".

Is het niet net dat wat 'Thomas' doet?

The Guardian Angel zei

Geachte heer Verbruggen,

In plaats van allerlei verwijten naar ons hoofd te slingeren, zou u beter eens inhoudelijk met argumenten moeten reageren.

Bij gebrek aan argumenten moeten wij alleen maar vaststellen, dat u er waarschijnlijk geen heeft.

"Wie de schoen past, tekke hem aan." zegt een oud Vlaams spreekwoord.

Wel, 'Thomas' en de 'KULeuven' hébben de schoen aangetrokken.

Helaas is dit geen nieuws, maar dat 'Thomas' en de 'KULeuven' zich zo laten kennen, voor iedereen zichtbaar, dat is wél nieuw.

De zwarte ruis op de verwijderde video op 'Thomas' is de 'smoking gun'.

De berg vuilnis die de KULeuven de voorbije 50 jaar heeft geproduceerd is hemeltergend.

Het is inderdaad de gewoonte van de KUL om om de twee jaar een bisschop uit te nodigen om over godsdienstonderwijs te komen praten. In plaats van een bla-bla-verhaaltje te komen vertellen, zoals de andere bisschoppen, sprak de Aartsbisschop klare taal.

Dat de Aartsbisschop nu zelf voor deze leraars optreedt, hen de fundamenten van het Katholieke Geloof verklaart, hen ook op de Antichrist en zijn acties wijst, ja dat is voor de modernisten aan de KUL natuurlijk het zuiverste gift!

"De mannen en vrouwen achter Thomas" hebben zich in hun eigen voet geschoten.

Het volstaat niet om op een zolderkamertje allerlei onzin en ketterij te produceren om die dan de wereld in te sturen!

De doctrine van de Kerk is de maatstaf, niet de obscure club achter 'Thomas'.

De Augiasstal van de Theologische Faculteit in Leuven werd overigens na het Roeach-schandaal nooit gereinigd, ook niet na het vertrek van Danneels.

Het zijn nog altijd dezelfde 'tisten' die daar rondlopen en hun gif op het Vlaamse volk loslaten.

Het is ronduit duivels, dat dit door de top van de Kerk in België wordt getolereerd.

Wij hebben hier duidelijk aangetoond dat de Satan overuren draait daar op zolder bij de Faculteit Theologie.

Blijkbaar doet Mgr. Léonard wat hij kan, maar zijn de machten van het Kwade voorlopig nog te groot om harder op te treden.

Ook wij doen van uit de Catacomben wat we kunnen.

We besluiten met een citaat uit de Heilige Schrift:

-----

Mat 16:18 En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

-----

The Guardian Angel

Anoniem zei

De toekomst van de Kerk is niet onze zaak (1/3).
Onze zaak is alleen om in deze tijd en op dit moment alles te doen, wat in ons vermogen ligt, opdat wanneer de Heer komt, Hij zijn dienaars wakend zal vinden (Mat.24,42-47). En om wakend te blijven, dienen wij eigenlijk steeds hetzelfde te doen: bidden, vasten, het Evangelie verkondigen en de broederlijke liefde beoefenen. Maar daarbij hoort vandaag de dag ook: nuchterheid, zich niet laten overrompelen noch laten overbluffen, de bereidheid zichzelf niet te willen bedriegen, maar de hedendaagse werkelijkheid onder ogen durven te zien, deze met alle rationele middelen analyseren om ze vervolgens in het licht van de openbaring te beoordelen. Men moet immers heel duidelijk durven zien, dat het christelijk geloof in de wereld vanaf het allereerste begin met strijd en strijden te maken heeft. Reeds de Apostel Petrus sprak over een bovenmenselijke tegenmacht: de duivel, die rondzwerft als een brullende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden (1 Pet.5,8). [R.Spaemann]

Anoniem zei

De toekomst van de Kerk is niet onze zaak (2/3).
En ook hoe die strijd afloopt, is reeds duidelijk. Namelijk net zoals in de tijd, toen het eeuwige Woord van God drieendertig jaar lang op een afgelegen plekje op deze planeet woonde. Vanuit aards standpunt gezien een tevergeefs strijd. De onderneming tot redding van de wereld eindigde met de voltrekking van een derde klas publieke doodstraf. Dit naar aardse maatstaven roemloze einde was echter in werkelijkheid het begin van 'een nieuwe wereld' en niet zomaar een fundamentele verandering van 'deze wereld'. 'Deze wereld' is voor het Nieuwe Testament de term voor datgene, waarover met de dood van Jezus het oordeel werd gesproken, wat aan de ondergang is gewijd en eigenlijk niet meer telt, omdat de Heer uitdrukkelijk niet voor de wereld bidt, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt (Joh.17, 9). Want de hele wereld ligt in de macht van de boze (1 Joh.5,19). Wat telt zijn degenen, die zich laten redden uit dit ontaarde geslacht (Hand.2, 40) om midden onder een slinks en ontaard geslacht te schitteren als sterren in het heelal (Fil.2, 15).Daarom moeten wij ons niet aanmatigen bepaalde historische situaties in verband te brengen met de geschiedenis van het heil en deze vervolgens alzo uit te leggen. [R.Spaemann]

Anoniem zei

De toekomst van de Kerk is niet onze zaak (3/3).
Wij bezitten nog steeds enige vaste uitgangspunten voor elke mogelijke christelijke uitleg. Er is ons gezegd, dat voor het einde der tijden eerst de grote afval komt (2 Tess.2, 3); dat de Mensenzoon bij zijn wederkeer praktisch geen geloof meer op aarde zal aantreffen (Luc18, 8); dat ook de christenen zich leraars aanschaffen naar eigen smaak (2 Tim.4, 3); dat de antichrist uiteindelijk het veld zal betreden (2 Tess.2, 4); dat de liefde van velen zal verkillen (Mat.24, 12); en dat als die dagen niet bekort werden, geen mens gespaard zou worden (Mat.24, 22). Kortom, het mag duidelijk zijn dat het ware geloof voor deze wereld steeds onaannemelijker en ongeloofwaardiger zal worden. Maar vergeet niet, dat dit alles ons tot troost is gezegd, opdat wanneer het gebeurt, gij zult geloven dat Ik het ben (Joh.13, 19). Paradoxaler wijze zijn deze zaken bovendien ook bemoedigend, want het maakt de zin van de verkondiging van het Evangelie onafhankelijk van toekomstprognoses. En we weten niet eens op welke plaats wij op dit moment in de geschiedenis staan. Staat het einde der tijden nu voor de deur of zal God in het Europa van het derde millennium veel volk hebben, dat zich misschien wel Gods Volk mag noemen, of zal uiteindelijk de luchter van zijn plaats worden gestoten, zoals in de kerk van Efese (Apok.2, 5) en zal ons continent weer in de duisternis zinken. [R.Spaemann]

Anoniem zei

tionMijnheer Verbruggen,
Vooreerst verheugt het mij dat U zo vrank en vrij (deze epitheta kreeg ik ook ooit eens van een congregatie in Rome in een antwoord op een schrijven daarnaar) Uw mening uit over deze homepage en de posters.
1. Wat Thomas betreft: ik heb daar naar he Impressum gezocht en de verantwoordelijke uitgever, maar ben dan toch niet sluw geworden.
Men verstopt zich, juist zoals bij kerkenet en KerkLeven, en achteraf, als figuurlijk het kalf verdronken is, wil ook geen mens korrektie gelezen hebben.
Klaarblijkelijk kann iedereen schrijven, posten en filmen wat men wil en alles onder de dekmantel van de katholieke kerk in Vlaanderen op de gelovigen loslaten.
Het resultaat is dan ook navenant.
Bij een grote organisatie zoals de kerk, in het bijzonder daar ze van geloofwaardigheid leeft, en dat haar enig doel de verkondiging van de Waarheid is, is transparentie en een krachtige struktuur absoluut noodzakelijk.
2. De Anonymus is zeer gemakkelijk te vinden: hij bevindt zich in Budapest in het park Városliget, tegenover het Slot Vajdahunyad, en heeft nog zeer veel schrijfpapier voor zijn kronieken.
Het is overigens niet belangrijk of een auteur anoniem is of niet, maar wel dat wat men schrijft waar is; de boeken van het Oude Testament zijn daarvan de beste illustratie.
Met lafheid heeft dat niets te doen- veel eerder met voorzichtigheid en vernunft- twee deugden die Onze Heer Jezus Christus uitdrukkelijk aan zijn volgelingen voorschreef.
3.In alle bescheidenheid de ezelskop voor mij reserverend (het was het rijdier der koningen in het oude Israel) verheugt het mij dat U hier verdere 3 auteurs vermoedt: een zeer grote eer, werd deze homepage in 5 1/2 jaar (de ene posting van december 2008 reken ik niet mee)toch 595000 maal bezocht, en wel uit 124 landen.
Dat is enorm-de éne man @Guardian Angel levert hier voor 5 bisdommen waarvoor ze elders tien tot twintig maal meer personeel en geld moeten inzetten.
Daarvoor alleen heb ik het grootste respect! Praemia pro validis!
4. Aartsconservatief is geen scheldwoord (in tegensteling tot Uw interpretatie): het is een groot lof voor de Waarheid, en wel de énige Waarheid, uit te komen en daarbij te blijven.
5. Het is onchristelijke onzin mensen te verwijten dat ze zich niet van de kerk afscheuren: dat is aanstichting tot schisma!
De opgave aan de kerk luidt: Ut unum sint (niet: plures)
6. Percentages zijn zo'n zaak: inderdaad had ik ook graag geweten hoeveel percent der westvlamingen achter Vangheluwe stonden en zelfs nog staan- alleen, ik vrees dat Dekesel dat niet zeer graag gepubliceerd zou zien (en zijn staf en seminarieleiding is ook zeer silentieus daarover).
In elk geval, deze blogspot is zeer interessant!
Wanneer hij niet zou bestaan, had men hem moeten uitvinden.
Beste groeten van Stuivekenskerke.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer