dinsdag 25 februari 2014

Aankondiging van de Amerika-reis van Paus Paulus VI bij de opening van de vierde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie - 14 september 1965

IN HOC LAETEMUR
Bij de opening van de 4e Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Paus Paulus VI - Toespraak

30 Wat wij u op de laatste plaats wensen mede te delen, is u reeds bekend, want het betreft ons voornemen om gevolg te geven aan de uitnodiging, die tot ons is gericht, om een bezoek te brengen aan de Verenigde Naties in haar zetel te New York bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de stichting van deze wereldorganisatie. Met Gods wil zullen wij deze reis in zeer korte tijd tijdens de zitting van dit Concilie volbrengen [!!!], om aan de vertegenwoordigers van de verschillende naties onze hoogachting te betuigen en onze vredesboodschap te brengen. Wij hebben het volle vertrouwen, dat onze vredesboodschap uw aller instemming zal genieten. Wij hebben immers geen andere bedoeling dan onze stem te laten horen als de weerklank van uw aller stem: deze is de stem van uw apostolische zending, die Christus u, evenals ons, heeft toevertrouwd: zij verkondigt en smeekt altijd om eensgezindheid, rechtvaardigheid, broederliefde en vrede onder de mensen van goede wil, die door God bemind worden.


Uit de Heilige Schrift:

Mat 10:34  Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; geen vrede, maar het zwaard ben Ik komen brengen.


WAT GING PAUS PAULUS VI HALS OVER KOP DOEN DAAR IN AMERIKA???

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer