woensdag 22 januari 2014

Priester worden? Dit is te vinden op Kerknet...

Link:

http://www.kerknet.be/roepingen/content.php?ID=17363


Sorry jongens, maar dit overtuigt absoluut niet!
We kunnen op deze foto meteen al een 30-tal liturgische misbruiken herkennen!

BLASFEMIE IS DIT!
 


13 opmerkingen:

Anoniem zei

Let op de woorden op de zijde van de molensteen, en het vierkant in het midden (de altaarsteen naar ik aanneem):

Ook al is het altaar cirkelvormig, en ondanks de perfecte symmetrie van de cirkel, slagen ze er nog in het krom te zetten.

Anoniem zei

Dat is die molensteen waarmee ze in de zee gegooid hopen te worden.

Allez, ik denk toch dat dat een molensteen moet voorstellen, maar een molensteen ziet er heel anders uit. Let eens op de groeven.

Dat ‘altaar’ heeft meer weg van een Oud-Grieksaltaar zoals we die in Troye en Deplhi ter ere van Athena zien. Maar dan dat waren torenaltaars – een stuk zuil.

Het lijkt qua structuur eerder op een Zoroastristisch ‘vuuraltaar’ zoals we die in Iran in de 6de E vChr zien.

Anoniem zei

30 liturgische misbruiken? Het is veel eenvoudiger de liturgische gebruiken op te sommen.

Met veel goede wil, herken ik er twee:
1/ de kazuifel
2/ er wordt vaatwerk hooggehouden, maar de wijze waarop laat veel aan de wensen over.

Maar daarvan afgezien, is dit TOTAAL onherkenbaar als een misoffer.

Dit heeft een gênant neveneffect;

Men kan die lui er met een gerust hart van beschuldigen dat ze zo ver afgedwaald zijn, dat hun soort mis minder op een katholieke mis lijkt, dan een esoterisch maconniek ritueel.

Een maconniek ritueel baseert zich tenminste nog op interpretaties uit het Oude Testament. Maar wat we hier zien is ontdaan, van elk element, dat in een historische of traditioneel ritueel in eender welke religie terug te vinden is.

The Guardian Angel zei

Inderdaad, de molensteen...

Ook het opschrift op de molensteen is een totale travestie:

"Gestorven graan wordt brood"

Wat een idiotie!


In de Heilige Schrift staat geschreven:

Joh 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen; maar zo ze sterft, brengt ze rijke vruchten voort.
Joh 12:25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen; maar wie in deze wereld zijn leven haat, zal het behouden ten eeuwigen leven.

Anoniem zei

Volgens mij is de celebrant de uitgetreden onderpastoor van de Antwerpse kathedraal:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120723_063

Anoniem zei

“Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid”.

U zult deze indrukwekkende woorden ongetwijfeld herkennen als de slotwoorden van het Eucharistisch Gebed: de doxologie oftewel lofprijzing. Hierop antwoorden de aanwezige gelovigen: “Amen”. Dit “Amen” wordt wel het “grote Amen” genoemd, omdat het in feite een beaming is van het gehele Eucharistisch Gebed.

Tijdens het bidden van dat gebed, moet de celebrant de Heilige Hostie tonen, niet zijn schaaltje omhoog houden!

The Guardian Angel zei

De Eucharistieviering moet plaatsvinden in een gewijde ruimte
Waarom wordt er hier geconcelebreerd?
Kruis op het 'altaar' ontbreekt
De kruisjes in het 'altaar' ontbreken
'Altaar' staat niet op verhoging (3 treden)
Het moet een vaststaand altaar zijn
Is dit altaar gewijd?
Verrezen Christus aan het kruis hangt op
Kaarsen ontbreken
Altaardwaal ontbreekt
Corporale ontbreekt
Purificatorium ontbreekt
Palla ontbreekt
Kelkvelum met bursa ontbreken
Het vaatwerk is niet van edel metaal
Pateen ontbreekt
Ciborie ontbreekt
Missaal ontbreekt
'Misboekje' moet links liggen
Het missaal moet op een boekenstandaard liggen
Deze priesters dragen geen amikt (3x fout)
Deze priesters dragen geen singel (3x fout)
Ook de concelebranten moeten een kazuifel dragen (2x fout)
Iconen horen niet thuis in de Latijnse liturgie
Tijdens het 'Grote Amen' moet de hostie getoond worden

Etc.
Etc.
Etc.

En dit moet dan een 'model-viering' in een seminarie voorstellen?


"Lex orandi lex credendi"

Wij geloven zoals we bidden (Bijvoorbeeld: zoals we eucharistie 'vieren')
Indien deze lieden geloven zoals ze bidden, stelt hun geloof niet veel voor!

Waar bij de viering van de Heilige Liturgie een misbruik wordt gepleegd, wordt dit gezien als een werkelijke vervalsing van de Katholieke Liturgie. De Heilige Thomas heeft dan ook geschreven "dat hij die namens de Kerk God eer bewijst tegen de wijze in die door de Kerk op goddelijk gezag is bepaald en die in de Kerk gebruikelijk is, de ondeugd van de vervalsing begaat".

Anoniem zei

Ongeacht de inhoud en het fotomateriaal van deze site: waar gaat men de jonge priesterkandidaten vandaan halen? In mijn parochie kan men de praktiserende jonge mannen tussen 12 en 30 jaar op één hand tellen, laat staan dat er priesterkandidaten bij zouden zijn!

Anoniem zei

Indien er op de zijde van dat altaar stond dat het GEMALEN graan brood wordt zou het tenminste (zo ongeveer) feitelijk correct zijn. Maar nu staat er: “Het GESTORVEN graan wordt brood.”

Ik weet dat België geen landbouweconomie meer is maar men zou toch moeten weten waar brood vandaan komt en dat indien men graan zaait, dat men geen broden oogst, maar dat er een nieuwe graanplant groeit. John 16:24 “Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.”

Maar om brood te bakken, moet men graan malen, en het resulterend meel is een ingrediënt voor het brood. Graan dat sterft wordt geen meel. En dan moet dat brood / hostie nog fatsoenlijk geconsacreerd worden om ...

Waarom maak ik me hier belachelijk dit uit te leggen? Die lui zijn gestoord.

Maar op een subtieler niveau. Ik heb wel vaker proberen uit te leggen dat wanneer je mensen hebt die bezeten zijn met “sterven”, of “de dood”, dat je onmiddellijk weet welke vis je in de ton hebt. (Je merkt dit aan het “gestorven graan”). Dat zijn lui die door Aristoteliaanse interpretaties van de natuurwet geobsedeerd zijn – de ziel die sterfelijk is (aldus Aristoteles). Verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven kan er bij hen gewoon niet in.

GA, je noemt “Het gestorven brood wordt brood” idiotie. Akkoord, maar er zit veel meer achter. ‘Brood’ zoals in de ‘vermenigvuldiging van de vijf broden en drie vissen’, kan letterlijk als brood geïnterpreteerd worden. Maar ‘brood’ kan hier ook als ‘genade’ geïnterpreteerd worden. De ‘vermenigvuldiging van de vijf broden en drie vissen’, zit in de trant van Joh 16:24.

Maar het gaat hem evenzeer over de vereisten het eeuwige leven te verwerven en de dood te overwinnen.

Wanneer men over het “Gestorven Graan” spreekt, dat “Brood” wordt, dan spreekt men alleen over de Kruisdood, en niet over de Verrijzenis.

Schillebeeckx legt dit mooi uit in zijn boek: “Jezus, Een Experiment in Christologie”. Het lege graf en de verschijningen waren maar een hersenspinsel, omwille van hetgeen Jezus de Apostelen geleerd had tijdens zijn leven. Dit betekent dat Jezus de mens, dood is en dood blijft. Voor Schillebeeckx was het lege graf een “onnodige hypothese, omdat de verrijzenis theologisch gezien niets met het lichaam te maken heeft”.

Dat is precies wat we daar op de zijde van dat ‘altaar’ zien.

En als Ratzinger zijn zin gekregen had, zou Schillebeeckx hiervoor verketterd zijn, maar Suennens heeft er een stokje voor gestoken.

Niet te verwonderen dat ze op het seminarie het verschil niet meer kennen tussen ‘graan zaaien’ en ‘graan malen’. Die lui zijn – zoals reeds gezegd – gestoord, en totaal door het dolle heen.

Anoniem zei

Ik herken inderdaad deze indrukwekkende woorden uit de doxologie maar het zal de enigste zin uit de Anaphoras zijn die ik mogelijkerwijs kan herkennen.

Omdat in de 18 officiële varianten van het Eucharistisch Gebed die in Vlaanderen gehanteerd worden, deze zin uit de doxologie de enigste zin is, die consistent terugkeert. 18 versies, maar nog geen enkele die met de beste moeite in de wereld op Novus Ordo lijkt.

De reden: de Belgische Bisschoppen hebben zelf een liturgie verzonnen die amper op de officiële Novus Ordo lijkt. Niet tevreden met hun eigen versie werden steeds meer versies verzonnen. Om dan niet eens te spreken over ad hoc improvisatie vanwege de priester. En met elke nieuwe versie werd er steeds meer van het origineel afgeweken.

Je kan de verschillende Eucharistische Gebeden nagaan, en je zal een evolutie herkennen, van ‘het-lijkt-nog-zo-een-beetje-op-Novus-Ordo’ in Eucharistisch Gebed I, tot Eucharistisch Gebed VI dat ‘je-reinste-bullshit’ wordt. Of ik zou het beter ‘Blasfemie’ noemen. Maar ja, het is dan ook Eucharistisch Gebed VI, om Hexakosioihexekontahexaphobia van te krijgen.

Als je de verschillende versies van het Eucharistisch Gebed vergelijkt (vooral in de onderdelen na de Consecratie) zal je de volgende evolutie herkennen:

- ANAMNESIS: Getuigenis van het Geloof, waarin de betekenis van de passie, verrijzenis en hemelvaart steeds meer verdraait wordt, en onderdelen vergeten worden. Zo wordt de Hostie niet expliciet als ‘Het Offer’ beschouwd. In de nieuwste versies staan zaken in de trant van ‘herken God Uw zoon in het Offer’ Alsof God een les catechese nodig zou hebben.

- OBLATIE: Waarin doorheen de versies de vooringenomenheid en arrogantie dat God het Offer wel zal aanvaarden toeneemt, of het opdragen van het Offer geschrapt is.

- EPICLESIS: Wordt doorheen de versies steeds minder belangrijk, met een toenemende vooringenomenheid dat God ons Zijn genade wel zal geven, en dat genade zelfs niet meer nodig is, want de Zonde bestaat toch niet omdat we ons “verzoend” zouden hebben (vergiffenis van zonde moet niet meer) Gods “onvoorwaardelijke liefde” zou er iets mee te maken hebben, zonder dat nieuwe zonden deze “liefde” of “verzoening” kunnen aantasten. Er wordt vergeten om genade te vragen.

- INTERCESSIE: Geen enkele referentie dat we we door Oblatie en Epiclesis deel worden van het Mystieke Lichaam van Christus. Nergens. Geen enkele verwijzing naar de Gemeenschap met de Heiligen. De geschrapte delen worden vervangen door geleuter over de liefde, de verzoening. Geen enkele verwijzing naar de zielen van de gestorven gelovigen. Zeg me dan eens, waarom celebreren ze dan nog een mis?

- DOXOLOGIE. Nergens danken we God voor de gaven die Hij ons geeft, en er wordt direct naar het “door Hem, en met Hem, en in Hem...” overgegaan. De zin klinkt nog wel mooi, maar heeft alle betekenis verloren.

Ironisch genoeg is versie 18, of “Eucharistisch gebed XI d” voor missen opgedragen voor “De Kerk op weg naar de eenheid”. Zal ik je eens vertellen hoe je eenheid in de Kerk kan verbeteren?

Anoniem zei

De hier uitgesproken kritiek is gans waar.
Het is uiterst typisch dat de foto's met dergelijke misbruiken voor 99,999 % steeds missen betreffen, bij voorkeur het (nu)2e, (vroeger) 3e deel, de zognaamde "Dienst van het brood";
van de tweede deel der kerkelijke liturgie, het brevier/getijdengebed,door Sacrosanctum Concilium (het eerste en uiterst belangrijke document van het 2e vat. conc., ook totaal vergeten en genegeerd)bijzonder geprezen en benadrukt, is bijna nooit sprake-het is inderdaad bijna totaal uitgeroeid door en in het modernisme.
De grote bloei en de geweldige missionarische kracht ervan worden in de traditionele gemeenschappen breed ervaren en zegenrijk ingezet, en door de andersdenkenden doodgezwegen.

Dat Bugnini en de toppen van het vaticaan aan het getijdengebed niet geinteresseerd waren resp. de bloei wouden onderbinden, ziet men het beste daaraan dat bij de officiele uitgaven van het Antiphonale Romanum de 2e band eerst verscheen in 1985 (Liber hymnarius), de eerste Band (met de antifonen en Psalmen) eerst 2005 (49 jaar na het einde van het 2e vat.conc.!); het Antiphonale Monasticum (vanaf 2005) werpt zeer veel vragen op en vorderde veel kritiek.
Het heerlijke Liber usualis wird na het 2e vat.conc. niet mer vernieuwd (Men blijve overigens rustig bij het ouwe getrouwe).

De hier getoonde foto toont uitstekend het grote gevaar van zelfverheffing van de priester, de "clericalizering", zoals reeds door Paus Franciscus genoemd, de onzin van concelebraties in kleinste ruimte (dé topspecialist daarin was GD met massenconcelebratie), én uit de verdere geschiedenis hoe weinig dit al te vaak theatrale voor een door het ganse leven doorgehouden priesterlijke dienst en ambt voedend en herbronnend is.
Een katholieke priester is geen sociaalwerker met extravergunning voor het lezen van missen en toedienen der sacramenten- hij is presbuteros en hiereus, secundum ordinem Melchisedecis.
De ganse mentaliteit, met deze foto verbonden, is de doodsteek voor de essentie der zusters en broeders monialen (Vlaanderen levert daar fantastische statistieken en cijfermateriaal); men ziet hier het resultaat van 50 jaren Suenens-Danneels en hun koempanen- en parallel daarmee de teloorgang van de vlaamse kerk.
Hoe treurig! en tegelijkertijd: hoe interessant: dat de strijd voor het Ware, het Geloof, de Hl. Kerk, voor Onze Heer Jezus Christus hier voor onze voordeur plaatsvindt!

Anoniem zei

@22 januari 2014 16:14

Als je er in slaagt een seminarist te vinden, leid hem dan fatsoenlijk tot priester op, in plaats van ze naar een circusschool te sturen.

en waaraan denk je dat het ligt dat niemand naar dat soort seminaries wil?

Anoniem zei

De kerk bloeit dood door al deze wantoestanden! En als leek moet ik het met lede-ogen en pijn in mijn hart verdragen! Want weerstand nemen ze niet in de kerk! Het modernisme maakt alles kapot, en daardoor ook geen roepingen meer! En dan zeggen ze dat je ongehoorzaamheid bent omdat je verzet tegen al die wantoestanden! Ik vraag me af wie is hier ongehoorzaam? Als ze zouden luisteren naar het woord van de Heer, dan zouden ze allang op hun knieën zijn gevallen van schaamte, en hadden ze zoals Maria mee onder het kruis gelegen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer