vrijdag 18 januari 2013

De nieuwe, post-conciliaire, à-la-carte 'kerk' van 'bisschop' Johan Bonny

Enkele citaten uit: “Een houtskoolvuur met vis erop en brood”
Visietekst van en voor het Bisdom Antwerpen


Bonny: "Alles in de Kerk begint met Jezus te laten zijn wie Hij voor ons wil zijn. Hij heeft zichzelf genoemd: ‘de weg, de waarheid en het leven’, de ‘goede herder’, de ‘ware wijnstok’, het ‘levende brood’". p. 6/7.

Wie is Jezus Christus dan?

"Hij heeft zichzelf genoemd..." zegt Bonny. Dit klopt echter niet.

Bijvoorbeeld:

Mt. 3,16-17 Nadat de Heer gedoopt was, ging de hemel open en de Heilige Geest daalde over Hem neer in de gedaante van een duif. En de stem van de Vader sprak: "Dit is Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb."


Bonny: "Wat de traditie betreft, verwijzen we onder meer naar de constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Concilie." p. 7.

Dit is waarschijnlijk de meest waanzinnige uitspraak uit de visietekst.

Met andere woorden, volgens Bonny begint de Traditie dus bij het Tweede Vaticaans Concilie.

Volgens Bonny is Jezus Christus dus NIET de stichter van de post-conciliaire kerk.

En misschien heeft hij nog wel gelijk ook!

Jezus Christus is de stichter van de KERK. Dat gebeurde in 33 n.C.

Het Tweede Vaticaans Concilie is daar een onderdeel van!


Bonny: "De Kerk: een ‘gemeenschap van leerlingen’" p. 11.

Bonny: "Wij spreken soms in zeer verheven beelden over de Kerk: ‘lichaam van Christus’, ‘tempel van de Geest’, ‘volk van God’. Deze beelden zijn niet verkeerd. Integendeel, ze komen recht uit de Bijbel en gaan over het diepste wezen van de Kerk. Toch klinken ze vandaag te plechtig voor de kerkgemeenschap die we vormen." p. 11.

Bonny bevestigt hier dat de pre-conciliaire Kerk een andere is dan de post-conciliaire kerk.

Deze 'BEELDEN', het favouriete woord van Bonny, zijn niet verkeerd, maar ze KLINKEN vandaag te plechtig. Dus is er iets veranderd!


Bonny: "In het Evangelie heeft de ‘gemeenschap van leerlingen’ geen scherpe afmetingen. p. 12.

Het is de ene ketterij na de andere die Bonny verspreidt!

Uit de Mechelse Catechismus:

106. Wat is de Heilige Kerk?
De Heilige Kerk is de zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen, die door Jezus Christus werd gesticht, om Zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voort te zetten.

107. Wie zijn leden van de Heilige Kerk?
Zijn leden van de Heilige Kerk: alle gedoopten die de lering van Jezus Christus belijden en het gezag der wettige herders van de Kerk erkennen.


108. Wie zijn geen leden van de Heilige Kerk?
Zijn geen leden van de Heilige Kerk: de heidenen en de ongedoopten, de ketters, de schismatieken, de afvalligen, en degenen die door de kerkban zijn uitgesloten.


109. Wie is het hoofd van de Heilige Kerk?
Het onzichtbare en opperste hoofd van de Heilige Kerk is Jezus Christus, en het zichtbare hoofd is onze Heilige Vader de Paus van Rome.Bonny: "De principiële houding van de Kerk tegenover bepaalde groepen mensen wordt als een onrechtvaardige uitsluiting ervaren. Vele woorden komen afstandelijk of levensvreemd over. De plaats en de taak van de vrouw in de Kerk blijven een knelpunt." p. 14.

Amaai! Dat zijn dan de woorden van een 'bisschop'!


Bonny: "Te gemakkelijk wordt alles wat in het kerkgebouw gebeurt een ‘viering’ genoemd." p. 24.

Inderdaad! Weg met al die 'vieringen'!


Bonny: "Liturgie is zoals het voetbalveld voor een jong talent of de muziekklas voor een beginnende pianist." p. 24.

Wie kan nog volgen?


Bonny: "Onbegrip over de toelatingsvoorwaarden tot het sacramentele ambt komt in deze context veelvuldig ter sprake." p. 26.

Leg die 'toelatingsvoorwaarden' eens uit...


Bonny: "Daarnaast ervaren velen de taal van onze liturgie als vreemd en onbegrijpelijk." p. 26.

Een exposé over een overspelige Picasso tijdens de kerstpreek is inderdaad veel toegankelijker!


Bonny: "Sinds Vaticanum II hebben we op dat punt grote inspanningen geleverd en vorderingen gemaakt. Toch moet nog veel aangevuld of bijgepast worden." p. 27.

Inderdaad, het Aggiornamento van het Aggiornamento. Het eeuwigdurende Aggiornamento!


Bonny: "De behoefte groeit om meer lekengelovigen, mannen en vrouwen, op te leiden en te mandateren tot gekwalificeerde gebedsleiders." p. 28.

Dit is de verdere declericalisering van de Kerk.


Bonny: "De liturgie geeft haar betekenis niet zomaar prijs." p. 29.

Inderdaad!


Bonny: "Het [liturgie] gaat over landen op een wereldkaart waar je nooit komt (tenzij als toerist)" p. 29.

Bonny is blijkaar niet alleen een liefhebber van Romeo Castellucci en Picasso, maar ook van Kafka!


Bonny: "Het gaat over woorden die je in geen ander gesprek gebruikt: ziel, heil, genade, belijden, menswording, barmhartigheid, offer, verrijzenis of eeuwig leven." p. 29.

Bonny spreekt nu voor zichzelf.


Bonny: "De ontbossing van onze geloofstaal is massaal." p. 29.

En wie is daarvoor verantwoordelijk?


Bonny: "Vele woorden uit onze klassieke woordenschat zijn niet meer gekend. Andere woorden zijn nog wel gekend, maar dragen geen levende boodschap meer over." p.30.

Even denken... Catechismus, misoffer, Heilige Mis, zonde, erfzonde, biecht, absolutie, hemel, vagevuur, hel, engelen, verlossing, Heilig Sacrament, Triniteit, Onbevlekte Ontvangenis, heiligen, knielen, noveen, aanbidding, communiebank, versterving, beproeving, klepper, kapelaan, pastoor, wierook, vasten, kerkban, manipel, amict, roket, soutane, pateen, wijden, zegenen, kruisweg, schapulier, monstrans, vespers, Lof, Heilig Aanschijn, bovennatuurlijk, rozenkrans, Heilige Schrift, requiem, Gregoriaans, Katholiek, wijwater, duivel, ongelovige, schismatieker, afvallige of ketter?

Inderdaad! Allemaal woorden die Bonny NOOIT gebruikt! Allemaal woorden die binnen de post-conciliaire kerk gesneuveld zijn! Allemaal woorden die niet passen binnen de post-conciliaire new-speak!

Bonny, tracht deze woorden eens in uw preken te integreren, misschien dat ze dan weer wat INHOUD krijgen!

Want waarom zouden de mensen nog naar de kerk moeten gaan, als er toch niet over het essentiële gesproken wordt???


Bonny: "Gebedsteksten van twintig jaar geleden hebben vandaag soms al hun scherpte of zeggingskracht verloren." p. 30.

Schandalig om zoiets te zeggen, maar het klopt waarschijnlijk. Neem dan teksten van 50 jaar geleden!


Bonny: "Zoveel is duidelijk: we hebben nood aan een nieuwe taal om over God, het geloof en de christelijke boodschap te spreken." p. 30.

Zoals... viering, voorganger, gebedsdienst, 'beelden', fouten, samenzijn, gemeenschap, tafel, handcommunie, boeteviering, ziekenzalving, ontwijding, maal, pastor, etc.

Ziedaar de post post-conciliaire 'nieuwe' taal! Ziedaar de post post-conciliaire new-speak! Ziedaar het post, post, post, post, post-conciliaire gewauwel!


Bonny: "Een groep die gemakkelijk uit het kerkelijke blikveld valt, zijn de jongvolwassenen. Eenmaal uit de pluswerking, het jeugdkoor, de jeugdbeweging of de middelbare school, vinden ze niet gemakkelijk een groep leeftijdsgenoten met wie ze gelovig verder op weg kunnen gaan." p. 35.

Dat ze naar de kerk gaan op zondag!


Bonny: "In de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie willen wij als diocesane gemeenschap zowel de oecumenische samenwerking als de interreligieuze dialoog bevorderen." p. 67.

Het Tweede Vaticaans Concilie ging ook nog over enkele andere dingen. Daarover echter géén woord. Bonny leest de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie erg selectief!


Bonny: "In het kader van de interreligieuze dialoog willen wij ertoe bijdragen dat christelijke en niet-christelijke gelovigen elkaar op religieus vlak beter leren kennen en begrijpen." p. 67.

Met welk doel? Waarom moeten wij de dwaling leren kennen en begrijpen?


Bonny: "Tussen geloof en ongeloof staan zelden dikke muren." p. 68.

Onzin! Bonny weet gewoon niet wat 'geloven' betekent!


Bonny: "Ook de apostel Thomas toont zijn wankele geloof: “Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.” p. 68.

Het is de ongelovige Thomas! Tot op dat ogenblik was Thomas een ongelovige!

Bonny stelt het voor alsof Thomas nu eens wel en dan weer eens niet gelovig was! Dat klopt niet!

Christus zei tot Thomas: "Wees niet langer ongelovig, maar gelovig!" (Joh. 20, 27)

Joh. 20,28 Hierop zei Thomas: ‘Mijn Heer en mijn God!’


Bonny: "Tot slot willen wij als bisdom verbonden blijven met de katholieke kerkgemeenschap wereldwijd." p. 68.

Dit is een hele geruststelling! Alsof Bonny daarover te beslissen zou hebben!


SAMEN MET THOMAS ZEGGEN WIJ: "MIJN HEER EN MIJN GOD!"

HOEVER IS HET GEKOMEN HIER IN VLAANDEREN???

DE WOORDEN VAN BONNY ZIJN DE ENE KAAKSLAG NA DE ANDERE.

BONNY SPOT MET DE KATHOLIEKE GELOVIGEN, MAAR OOK MET GOD!

NIET ZOMAAR SCHREEF DE HEILIGE APOSTEL PAULUS IN DE BRIEF AAN DE HEBREEËN: 10,31

"Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de Levende God!"

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De vergelijking is niet perfect, de Kerk is geen bedrijf.
Maar een curator grijpt in om een ziek bedrijf gezond te maken.
Onze bisschoppen gedragen zich meer als liquidatoren en niet als curatoren. De modernistische bisschoppen doven het laatstje lichtje geloof uit. Zij zijn zelfs geen protestanten meer en humanistisch is hun gedrag ook al niet te noemen. Het zijn "liquidatoren."

Anoniem zei

Bonny : al wat katholiek is weg in mijn bisdom, "maar op het einde moet ik toch even zeuren dat we tot de katholieke gemeenschap van de wereld blijven horen". Anders zou hij zijn postje natuurlijk direct verliezen. Eerst de Kerk doen bloeden en dan de schijnheilige uithangen door de wonden te bedekken met een doekje.

Anoniem zei

“Een houtskoolvuur met vis erop en brood”

Alsof de Kerk een barbecue is!

Anoniem zei

Knelpunt Bonny ? Knelpunt blijft gij die niet katholiek wilt zijn

The Guardian Angel zei

Aan de modernisten die willen reageren.

Gelieve inhoudelijk te reageren en niet altijd over 'liefde' te beginnen.

Anoniem zei

Bonny is in zijn seminarie een LEGER van "bobonnekes" aan het klaarstomen om de lakens uit te delen in de parochies. Dat hij met zijn clan pastorwijven verhuist naar Antarctica zodat de paus weer een echte bisschop kan benoemen, die priesters opleidt. Genoeg van uw flauwe zever ! Met mijn excuses aan de échte Katholieke dames.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer