maandag 31 december 2012

Cultuur...


Over het 'godsdienstige' nihilisme van het protestants/boeddhistische Taizé

In 1949 en 1950 brengen 'broeder' Roger en 'broeder' Max een bezoek aan Paus Pius XII en aan de Substituut, Mgr. Montini, de toekomstige Paus Paulus VI. Bij het contact met Paus Pius XII zijn zij zodanig onder de indruk, dat ze op het punt staan zich tot het Katholicisme te bekeren.

Maar de Substituut, Mgr. Montini, spreekt tot hen een heel andere taal, vol ontroering en bewondering voor de gemeenschap, zonder enige oproep tot bekering, wel integendeel... Taizé moest niet breken, Taizé was een brug tussen twee werelden, het was de providentiële roeping van de gemeenschap om zich tussen beide in te blijven situeren, niet van over te gaan van de ene naar de andere en de banden met het calvinisme te verbreken, enz.

Hun onconfortabele positie van noch protestants noch Katholiek te zijn, wat door de integralisten aan beide zijden met achterdocht werd bekeken, zou weldra de voorwaarde tot succes blijken te zijn, vermits ze benaderd zouden worden door de pioniers van de oecumene aan beide kanten.

Door het Concilie wordt de toenadering van Taizé tot Rome voorgoed gestopt. Afgezanten van Paus Johannes XXIII en van het Franse episcopaat verzoeken Taizé te zeggen welke verwachtingen het heeft aangaande het Concilie. Dominee Schutz, die zich gisteren nog als in een tang geklemd voelde tussen het protestantisme en het Katholicisme, ziet zich plotseling bevrijd: men vraagt hem wat Rome moet doen om zich met het protestantisme te verzoenen! Plotseling is hij alom bekend.

De Voorzitter van de Oecumenische Raad van Kerken bezoekt Taizé. Johannes XXIII ontvangt dominee Schutz en nodigt hem uit op het Concilie als waarnemer. Dominee Schutz vermenigvuldigt het aantal reizen over de hele wereld, ontvangt de Franse bisschoppen om van gedachten te wisselen over het Charter van de 'Nieuwe Kerk' zoals het Concilie dit zal moeten uitwerken. Hij bezoekt de Grieks-orthodoxe clerus, wordt zeer goed onthaald door de jonge Spaanse geestelijkheid, zelfs het patriarchaat van Moskou stuurt zijn vertegenwoordiger naar Taizé! 'Broeder' Roger stelt vast dat hij overal centraal staat en uitgegroeid is tot de hoop van de progressieven.

Het hoogtepunt van deze oecumenische periode is ontegensprekelijk de inwijding van de kerk van de Verzoening, in augustus 1962, in aanwezigheid van een aanzienlijk aantal geestelijken van alle belijdenissen, waarbij de Katholieke hiërarchie schittert op de eerste rij. Een bord aan de ingang van de kerk drukt de hoop van Taizé uit : « Jullie die hier binnengaan, verzoen jullie : de vader met zijn zoon, de echtgenoot met zijn echtgenote, de gelovige met hem die niet kan geloven, de christen met zijn afgescheiden broeder. » Eén enkele zaak ontbreekt echter; de verzoening met God.

Voor de publieke opinie komt Taizé met een groot aureool uit het Concilie. De ontmoetingen van jongeren op de heuvel in Boergondië vermenigvuldigen zich, aangekondigd en gevierd door de pers en de Katholieke jeugdbewegingen. In 1964 schat men het aantal bezoekers op ca. 150.000, hetzij meer dan 400 per dag. Vanaf 1970 strijken op geregelde tijdstippen massa’s jongeren neer op « la colline inspirée ». Wat trekt hen aan? « De geest van Taizé »; de 'verbroedering' onder de jeugd.

Maar, dit fenomeen is niet zo spontaan als het lijkt. Het is het resultaat van propaganda, van een organisatie. De infrastructuur van de Katholieke Kerk (parochies, colleges, jeugdbewegingen etc.) speelt ten volle mee om de Katholieke jongeren die hen zijn toevertrouwd naar Taizé te kanaliseren.

In Taizé komen slechts jongeren. Men heeft de ouderen laten verstaan, dat ze niet gewenst zijn. Deze ophemeling van de jeugd bezorgt de jongeren een gevoel van emancipatie, een verleidelijke schijn van creatieve verantwoordelijkheid, waarin ze met vreugde baden. Hier voelen ze zich de baas, en ze vieren feest met de onbezorgdheid die de jeugd kenmerkt, zonder remmingen. Ze koesteren de illusie dat zij het zijn die met al hun leeftijdsgenoten samen een nieuwe en broederlijke wereld scheppen.

Dit ongebonden, ongecontroleerde samenzijn van meisjes en jongens in een sfeer van emotionaliteit leidt onvermijdelijk tot losbandigheid. Na de geestelijke ontmoetingen overdag volgen de lichamelijke ontmoetingen ’s nachts. Als de meest natuurlijke zaak van de wereld. “Er is in elk menselijk wezen een nood aanwezig aan totale intimiteit die streeft naar bevrediging door, laten we het maar toegeven, lichamelijke vereniging.” noteert dominee Schutz. De 'broeders' zeggen dat ze er niets aan kunnen doen; het baart hen ook geen grote zorgen. Overigens nemen ze er zelf hoegenaamd niet aan deel. Maar ze zien er geen obstakel in voor het waaien van de 'geest' op de heuvel.

Het 'godsdienstig' nihilisme van Taizé heeft een absolute vernietigende kracht op het vlak van de cultuur, het domein waarin elk menselijk aspect geworteld is, de godsdienstige dogma’s, de rituele praktijken, de morele gewoontes en gedragingen. Ik ken niets dat verleidelijker en sterker is dan Taizé om uit de harten en de zielen alle godsdienstige en morele overtuigingen te bannen die men geërfd heeft van zijn familie of van de Kerk heeft ontvangen. Daar op die heuvel van Taizé ontdoen ze zich lichtzinnig van dit alles om toegang te krijgen tot die 'wonderlijke' gemeenschap.

Onderhuids leeft in Taizé de pretentie de gist te zijn, de onvergelijkbare zuurdesem voor de oecumenische opgang, want Taizé is als enige vrij van elke bijzondere traditie, van elk dogma, van elke verstarde omkadering. Taizé is het tegenbeeld van het Katholicisme. Dit laatste verwezenlijkt de volkomen eenheid van gedachten, eredienst en wetten. Taizé propageert de lege en utopische eenheid van een wereldwijde gemeenschap in 'liefde en vrijheid'. Ziedaar het 'godsdienstig' nihilisme van Taizé.

Bron: A.D.N.

zondag 23 december 2012

'October Baby' of hoe je een abortus overleeft...

Hannah is een knappe negentienjarige eerstejaarsstudente. Ondanks haar energieke en soms wat naïeve persoonlijkheid, heeft Hannah zich altijd al een buitenstaander gevoeld. Er ontbreekt iets. Ze heeft altijd een diepgeworteld gevoel gehad, dat zij geen bestaansrecht heeft.

Als ze erachter komt, dat ze werd geadopteerd, slaat het nieuws in als een bom. Maar, Hannah’s wereld wordt nog meer ondersteboven geschud als ze hoort waarom het haar nooit eerder is verteld.

Hannah blijkt de overlevende te zijn van een mislukte abortus.

Wanhopig op zoek naar antwoorden, onderneemt ze met enkele vrienden een reis om haar biologische moeder te vinden.In zijn Kersttoespraak tot de Romeinse Curie op 21 december 2012 veegt Paus Benedictus XVI de 'Gender Theory' van tafel: "De valsheid van deze theorie is duidelijk!"

Paus Benedictus zegt:

"Gilles Bernheim, de Grootrabbijn van Frankrijk, heeft in een gedetailleerde studie aangetoond dat de huidige aanval op de ware structuur van het gezin – bestaande uit vader, moeder en kind – veel dieper gaat. Tot nu toe zagen we een vals begrip van de menselijke vrijheid als de oorzaak van de crisis van het gezin, maar nu wordt duidelijk dat het begrip van het menselijke bestaan zelf in vraag wordt gesteld. Zoals Simonde de Beauvoir schreef: ‘Men is niet geboren als vrouw, maar wordt het.’ Deze zin is het fundament van wat vandaag onder de term ‘gender’ wordt verstaan als een nieuwe filosofie van de seksualiteit."

"Volgens deze zienswijze is de seksualiteit niet langer een gegevenheid van de natuur, maar een sociale rol die we voor onszelf kiezen. De valsheid van deze theorie en de antropologische revolutie die erin besloten ligt, zijn duidelijk. Mensen betwisten de idee dat ze een natuur hebben, die ze aan hun lichamelijke identiteit ontlenen en die een definiërend element van hun mens-zijn is. Ze ontkennen hun natuur en beslissen dat het niet iets is dat is voorgegeven, maar dat ze zelf maken. Volgens de bijbelse schepping is door God geschapen zijn als man en vrouw de essentie van het mens-zijn."


Wat is Gender Theory?

Volgens de Gender Theory zouden de vrouwelijke en de mannelijke identiteit, de ontologische structuur van de vrouw als echtgenote, moeder en opvoedster, de antropologische complementariteit tussen man en vrouw, het vaderschap, de heteroseksualiteit (de in alle culturen overheersende “heteronormativiteit”), het huwelijk en het traditioneel gezin, dit alles zou niet “in se” bestaan, niet op zich “goed” zijn, maar zouden “sociale constructies” zijn: sociologische verschijnselen, in de loop der tijden opgebouwde sociale functies, “stereotypes”, die moeten worden afgebroken door opvoeding en cultuur; ze worden immers geacht “discriminatoir” en “tegen de gelijkheid” te zijn.

De Gender Theory gaat er dus van uit, dat de rollen die mannen en vrouwen 'spelen' niet biologisch bepaald zijn, maar dat ze in feite cultureel bepaald zijn.

Deze idee en de theorie die eromheen gebouwd werd, noemt de Paus nu VALS!

dinsdag 18 december 2012

De Gesu-kerk in Brussel... Dit is wat het Vicariaat Brussel bedoelt met een 'niet-onwaardig gebruik' van een herbestemde kerk... Of hoe nu ook al de 'heidenen' [woorden van de reporter] een kerk hebben in Brussel
In verband met de 'herbestemming' van kerken:

Canon 1222

§ 1 Als een kerk op geen enkele wijze nog voor de goddelijke eredienst gebruikt kan worden en de mogelijkheid niet bestaat om ze te herstellen, kan zij door de diocesane Bisschop teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

§ 2 Waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zieleheil er geen enkele schade door lijdt.

Waarheid...


maandag 17 december 2012

Rome, 16 december 2012


Seksuele voorlichting anno 2012 in Frankrijk...


Anatole se demande comment on fait les bébés ? door debattons

Over de Kerk in Brussel...
Mgr Kockerols, hulpbisschop voor Brussel,
 • noemt Brussel: 'De Toren van Babel'
 • geeft toe dat hij niet weet hoe hij moet 'evangeliseren'
 • krijgt het woord 'katholiek' niet over zijn lippen
 • geeft toe dat hij nog wat kerken gaat sluiten
 • zegt op zoek te zijn naar een 'waardige' herbestemming, en dat terwijl men nu al het 'Huis van God' als een cafetaria behandelt
 • zegt dat de jongerenpastoraal zich in feite beperkt tot de 'JMJ'
 • spreekt over de 'christelijke' wortels van Europa
 • zeurt nog wat over 'mensenrechten'
 • zwijgt over God
 • maakt nog wat reclame voor de self-service communie onder twee gedaanten
"Het mag de communicant echter niet worden toegestaan zelf de hostie in de kelk in te dopen."
 • Algemeen Statuut van het Romeins Missaal, Institutio Generalis Novae Missalis Romani (18 maart 2002), 160
 • Redemptionis Sacramentum, 94, instructie over de eucharistieviering van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 25 maart 2004

Dat het oud-liberale episcopaat met haar modernistische clerus niet veel potten zal breken, is al langer duidelijk!

vrijdag 14 december 2012

The trend is Trad

Traditionalistische Katholieken zijn de avant-garde van onze tijd.

Terwijl alle andere Katholieke groepen nog betrokken zijn bij de achterhoedegevechten, of er zich bij hebben neergelegd of zich zelfs aan de vijand hebben overgegeven en meestrijden tégen de Kerk in de cultuuroorlogen van de jaren 1960 en hun nasleep, zijn de Traditionalistische Katholieken in volle opkomst!

Voor de oud-liberale kerkelijke hiërarchie en een modernistische clerus, die in de Westerse landen wordt geteisterd door schandaal en verval, is de opkomst van een traditionalistische avant-garde verontrustend.

Is het slechts een uitdrukking van excentriciteit, of is het een teken dat de Kerk 50 jaar geleden de foute richting insloeg?

http://www.economist.com/news/international/21568357-its-trendy-be-traditionalist-catholic-church-traditionalist-avant-garde


donderdag 13 december 2012

"Darwin heeft gelijk..." Of toch niet? 'Jurassic Park' in Leuven en Gent... Of hoe moleculaire biologen, die slechte paleontologen zijn, een karikatuur maken van het Creationisme en het darwinisme!

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), en de universiteiten van Gent en Harvard zijn erin geslaagd om prehistorisch DNA te reconstrueren [Het is dus géén écht 'prehistorisch' DNA, maar het is gereconstrueerd DNA. Daarbij komt nog dat 'prehistorie' slaat op de periode van de mens waarin er geen geschreven bronnen zijn. Dus, de 'prehistorie' van een paar suikers is wetenschappelijke nonsens!]. "Hierdoor kunnen we miljoenen jaren teruggaan in de tijd om de evolutie van bepaalde stukken DNA te achterhalen", aldus Kevin Verstrepen van de KU Leuven en het VIB. [Dat kunnen ze dus niet, aangezien het geen écht oud DNA is, maar DNA van eigen brouwsel!] Het revolutionaire onderzoek bevestigt zo Charles Darwins evolutietheorie. [Nonsens!]

Tegenstanders van Darwin - de zogenaamde creationisten - weigeren de evolutietheorie te erkennen, maar dit revolutionair onderzoek veegt een van hun grootste argumenten resoluut van tafel: dat de mens geschapen is zoals hij nu is en dat DNA dus niet evolueert. [Iedereen weet dat DNA verandert, of 'evolueert' zoals de onderzoekers claimen!]

Volgens creationisten is de wetenschappelijke kans op het ontstaan van een nieuw stuk DNA vergelijkbaar met de kans dat een moderne jumbojet zich spontaan zou samenstellen uit een paar brokstukken, vertelt Kevin Verstrepen, die aan het hoofd stond van het onderzoek. [Deze bewering is totaal vals!]


Dit is het exacte citaat:

In zijn boek uit 1983 'The Intelligent Universe', schrijft de astronoom Fred Hoyle het volgende:

"A junkyard contains all the bits and pieces of a Boeing 747, dismembered and in disarray. A whirlwind happens to blow through the yard. What is the chance that after its passage a fully assembled 747, ready to fly, will be found standing there? So small as to be negligible, even if a tornado were to blow through enough junkyards to fill the whole Universe." (p.19)

Fred Hoyle was trouwens géén creationist, maar hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Cambridge.

Dit schijnt Kevin Verstrepen, 'professor' aan de KU Leuven, blijkbaar niet te weten! Zeer domme opmerking!

Dankzij dit onderzoek is het nu wel mogelijk om de oorsprong en evolutie van nieuw DNA te bepalen. [Nonsens!]

Het probleem was vroeger dat we geen miljoenen jaren konden teruggaan in de tijd. We hadden alleen fossielen en DNA van ingevroren voorouders van een paar tienduizend jaar geleden.

[Dat probleem is nog steeds niet opgelost. We kunnen met DNA slechts enkele tienduizenden jaren terugkijken in de tijd. Die 'miljoenen' jaren zijn fantasie!]

Door de reconstructie van een stukje prehistorisch DNA dat verschillende keren tijdens de evolutie ['in de loop der tijd', niet 'tijdens de evolutie'.] gekopieerd was, konden we de veranderingen bestuderen die geleidelijk tot nieuwe functies leidden, aldus Verstrepen.

Dit betekent dat nieuwe stukjes DNA niet uit het niets ontstaan [Alleen God schept dingen uit het niets!], maar dat enkele kleine evoluties ['mutaties' wordt hier blijkbaar bedoeld...] ervoor kunnen zorgen dat DNA een volledig nieuwe functie krijgt.

Zo vonden we dat het oergen voor het eiwit dat instaat voor de vertering van maltose, een suiker in graan, tijdens de evolutie een aantal keer gekopieerd werd [Dat zal wel!]. Het DNA van sommige kopieën is lichtjes gewijzigd, waardoor nieuwe eiwitten ontstonden die andere suikers kunnen afbreken. Door deze veranderingen te modelleren in de overeenkomstige eiwitten begrijpen we nu hoe slechts enkele wijzigingen in het DNA konden leiden tot de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in deze eiwitten, besluit Karin Voordeckers (VIB en KUL), die het grootste gedeelte van het onderzoek uitvoerde. [So what?]

Bron: Rorate


MERK OP HOE DE 'WETENSCHAPPERS' VAN DE KU LEUVEN WETENSCHAP, GELOOF EN ATHEÏSME MET ELKAAR VERMENGEN.

ZE GAAN DUIDELIJK HUN BOEKJE TE BUITEN.

KU Leuven: "Reconstructie van prehistorisch DNA weerlegt kritiek op evolutietheorie" - Ik dacht het niet!

Wetenschappers van VIB, KU Leuven, UGent en Harvard zijn erin geslaagd om DNA en eiwitten van prehistorische gistcellen te reconstrueren [Het is maar een reconstructie!]. Zo konden ze nagaan hoe genen ontstaan en gedurende meer dan 100 miljoen jaar evolueerden naar hun huidige vorm. [Dat konden ze dus niet nagaan!]

Een belangrijke onbeantwoorde vraag in Darwins evolutietheorie is hoe nieuwe eigenschappen schijnbaar uit het niets kunnen opduiken [mutaties?]. Dat lijkt in strijd met het principe van geleidelijke verandering: eigenschappen evolueren traag naar een andere vorm [Het 'gradualisme' binnen het Darwinisme is totaal fout.]. Toch weten we dat er tijdens de evolutie van het leven heel wat ‘uitvindingen’ gebeurden. [Het 'leven' is niet geëvolueerd! 'Uitvindengen'? Heeft de evolutie iets uitgevonden? Of heeft God het uitgevonden? Wat een onhandig taalgebruik!]

We weten niet goed welke processen aan de basis liggen van deze ‘evolutionaire innovatie’ [Inderdaad, we weten het niet.]. Eén van de grootste problemen is dat er nagenoeg geen prehistorisch DNA en eiwitten bewaard zijn, zodat onderzoekers niet kunnen nagaan hoe deze verschillen van de hedendaagse versies. [Inderdaad! Er is géén 'prehistorisch' DNA!]

Door een combinatie van de nieuwste technieken in de biologie zijn de Leuvense VIB-onderzoekers Karin Voordeckers, Chris Brown en Kevin Verstrepen, in samenwerking met Steven Maere (VIB/UGent), er nu in geslaagd om het DNA en de eiwitten van voorhistorische gistcellen na te bouwen ['NA TE BOUWEN'! Met andere woorden, DNA van eigen brouwsel.]. Steven Maere: “Uit tientallen DNA-codes hebben we via complexe algoritmes de oude DNA-code kunnen voorspellen. Deze stukjes prehistorisch DNA hebben we nagebouwd om zo de overeenkomstige oude eiwitten aan te maken.” [Met andere woorden, ze hebben een stukje hier genomen en een stukje daar. Die stukjes hebben ze aan elkaar geplakt. Helaas weten ze niet hoe oud die stukjes zijn en hebben ze dus waarschijnlijk stukjes van verschillende ouderdom samengeplakt of ze op basis van pseudo-wetenschappelijke 'seriatie' achter elkaar gezet. Door naar bepaalde patronen te zoeken, gaat men natuurlijk vinden wat men wil bewijzen. Echter, dit is géén bewijs, maar wel een self-fulfilling-prophecy. Dus, pseudo-wetenschap!]

Karin Voordeckers: “We onderzochten specifiek hoe gisten zich hebben aangepast om verschillende suikers af te kunnen breken. We vonden dat het oer-gen voor het eiwit dat instaat voor de vertering van maltose, een suiker in graan, tijdens de evolutie een aantal keer gekopieerd werd. Het DNA van sommige kopieën is lichtjes gewijzigd, waardoor nieuwe eiwitten ontstonden die andere suikers kunnen afbreken. Door deze veranderingen te modelleren [Het zijn maar 'modellen'! Er werd dus niets concreets onderzocht!] in de overeenkomstige eiwitten begrijpen we nu hoe slechts enkele wijzigingen in het DNA konden leiden tot de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in deze eiwitten.”

De wetenschappers denken dat dit soort verdubbelingen van het DNA heel vaak aan de basis liggen van het ontstaan van schijnbaar ‘nieuwe’ eiwitten. Kevin Verstrepen: “Daarmee geven we een antwoord op een vaak gebruikt argument van tegenstanders van de evolutietheorie: dat de kans op het ontstaan van een nieuwe eigenschap, en dus een werkzaam nieuw stuk DNA, vergelijkbaar is met de kans dat een moderne jumbojet zich spontaan zou assembleren uit een paar brokstukken …


Dit is trouwens het exacte citaat:

In zijn boek uit 1983 'The Intelligent Universe', schrijft de astronoom Fred Hoyle het volgende:

"A junkyard contains all the bits and pieces of a Boeing 747, dismembered and in disarray. A whirlwind happens to blow through the yard. What is the chance that after its passage a fully assembled 747, ready to fly, will be found standing there? So small as to be negligible, even if a tornado were to blow through enough junkyards to fill the whole Universe." (p.19)

Fred Hoyle was trouwens géén creationist, maar hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Cambridge.


Door onze reconstructie van een stukje prehistorisch DNA dat verschillende keren tijdens de evolutie gekopieerd was [Dit is een veronderstelling!], konden we de [hypothetische] veranderingen bestuderen die geleidelijk tot nieuwe functies leiden.” Anders gezegd: de jumbojet wordt geleidelijk gebouwd uit een kopie van een bestaand vliegtuig.

[Dus God heeft alle DNA kant en klaar geschapen?

Het DNA maakt slechts kopieën!

Dit alles wijst op micro-evolutie! Dit is géén macro-evolutie! Dus, géén échte evolutie!]

Bron: KU LEUVEN


De Universiteit van Gent bakt het trouwens nog bruiner dan de KU Leuven:

"Reconstructie van prehistorisch DNA weerlegt kritiek op evolutietheorie"

https://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/persberichten/prehistorisch-dna-evolutie-darwin.htm

DIT ZIJN PSEUDO-WETENSCHAPPELIJKE UITSPRAKEN!!!

Het wetenschappelijke artikel in PLOS-Biology is trouwens heel wat minder spectaculair: "Reconstruction of Ancestral Metabolic Enzymes Reveals Molecular Mechanisms Underlying Evolutionary Innovation through Gene Duplication"


Author Summary

Darwin's theory of evolution is one of gradual change [Het 'gradualisme' is fout! Dit is een achterhaalde hypothese.], yet evolution sometimes takes remarkable leaps [Inderdaad! 'Sprongen'. Dus géén evolutie, maar revolutie!]. Such evolutionary innovations are often linked to gene duplication through one of three basic scenarios: an extra copy can increase protein levels, different ancestral subfunctions can be split over the copies and evolve distinct regulation, or one of the duplicates can develop a novel function [Dit is géén nieuws.]. Although there are numerous examples for all these trajectories, the underlying molecular mechanisms remain obscure [Inderdaad. We weten het niet.], mostly because the preduplication genes and proteins no longer exist [Inderdaad. We hebben géén DNA dat ouder is dan enkele tienduizenden jaren!]. Here, we study a family of fungal metabolic enzymes that hydrolyze disaccharides, and that all originated from the same ancestral gene through repeated duplications. By resurrecting the ancient genes and proteins using high-confidence predictions ['PREDICTIONS'! Men voorspelt wat men uiteindelijk wil horen!] from many fungal genome sequences available [Men neemt stukjes DNA van verschillende oorsprong.], we show that the very first preduplication enzyme was promiscuous, preferring maltose-like substrates but also showing trace activity towards isomaltose-like sugars. After duplication, specific mutations near the active site of one copy optimized the minor activity at the expense of the major ancestral activity, while the other copy further specialized in maltose and lost the minor activity. Together, our results reveal how the three basic trajectories for gene duplicates cannot be separated easily, but instead intertwine into a complex evolutionary path that leads to innovation. [Dus, één, de bekende drie processen zijn nog complexer dan men dacht en twee, ze vermengen zich en zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden! Weer drie hypothesen die worden afgevoerd.]

Bron: PLOS-Biology

http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001446;jsessionid=0197CE71AB67080E967410CF21713723

En dit zou dan de 'evolutie' verklaren?

Dit zou dan de kritiek op het 'Darwinisme' weerleggen?

'Onderzoekers' die blijkbaar niet eens weten, dat het 'Darwinislme' niet meer bestaat, maar intussen al van voor de oorlog vervangen werd, door het 'Neo-darwinisme' of correcter gezegd de 'Moderne Evolutionaire Synthese'!

Of hoe goede moleculaire biologen erg slechte paleontologen zijn.

Ik zou zeggen: "Schoenmaker blijf bij uw leest!"

maandag 10 december 2012

De strohalm waaraan een wanhopig 'Volgconcilie' zich krampachtig probeert vast te klampen...

'Volgconcilie' schrijft:  'Eén van de meeste opmerkelijke zinnen uit Gaudium et Spes is dat de Kerk "een voor elke generatie verstaanbaar antwoord moet geven" op de blijvende vragen van de mensen. Die zinsnede impliceert dat de Kerk relativeert wat zij aan mensen vertelt. Niet haar antwoorden hebben eeuwigheidswaarde, wel de vragen over de zin van het bestaan.'

'Volgconcilie' is een exponent van wat Jozef Kardinaal Ratzinger ooit 'de dictatuur van het relativisme' noemde.

De 'dictatuur van het relativisme' verduistert de onveranderlijke Waarheid over Christus, de Kerk en de natuur van de mens.

De waarheid echter is, dat de Kerk helemaal niets relativeert!

'Volgconcilie' projecteert haar eigen interpretatie op de Kerk en dat is dus vals!


NOGMAALS, WAT WAREN DE BEDOELINGEN VAN PAUS JOHANNES XXIII AANGAANDE HET CONCILIE???

‎UIT 'PRIMA SESSIO'Sluiting Eerste Zittingsperiode Vaticanum II
Z. Paus Johannes XXIII - Toespraak
8 december 1962


De Doelstellingen van de Paus

21 - Bij het zien van dit brede arbeidsveld, dat zich vol beloften opent voor ons eensgezind werken, koesteren Wij intense verwachtingen voor de verwezenlijking van die grote doelstellingen, die ons, bij de bijeenroeping van het Concilie, voor ogen stonden, nl. dat "de Heilige Kerk, sterk in het geloof, bevestigd in de hoop en vuriger in de liefde, nieuw jeugdig elan moge opdoen, en door de kracht van Heilige Wetten, het Rijk van Christus effectiever en gemakkelijker mag verbreiden".

De 'antwoorden van de Kerk' zijn dus de door Christus geopenbaarde, onveranderlijke Waarheden.

God zélf heeft ons Zijn Waarheid geopenbaard.

Maar, 'Volgconcilie' weet het toch beter!

Ooit zal 'Volgconcilie' verantwoording moeten afleggen voor hetgeen ze zeggen en schrijven.

Bringing Christ Back to Christmas


zaterdag 8 december 2012

For the Record: Gerhard Ludwig Müller over het huwelijk...

Erzbischof Müller: Ehe ist keine Zweckgemeinschaft auf Zeit

Der Präfekt der Glaubenskongregation hat Forderungen nach einer Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion eine Absage erteilt. Kurienerzbischof Gerhard Ludwig Müller erläuterte, dass die Ehe keine Zweckgemeinschaft auf Zeit sei, sondern ein Sakrament. In einem Interview mit dem Münchner Nachrichtenmagazin „Focus“ verwies er auf die Möglichkeit zur Ehe-Annullierung. Es gebe die Möglichkeit zu prüfen, ob „die kirchliche Eheschließung wirklich so getroffen wurde, dass sie sakramental unauflösbar ist“, so Müller. Sicher gebe es auch den Fall, „dass das, was im Ritus und was im Herzen geschieht, weit auseinanderklafft“. Das mache eine Ehe womöglich ungültig.

(kna 08.12.2012 sta)

Over onze cultuur en godsdienst...

donderdag 6 december 2012

De tombe van Sint-Nicolaas in Bari

 


 De profetische encycliek van Paus Paulus VI: Humanae Vitae

Humanae Vitae (in het Nederlands : Over het menselijk leven) is de zevende en laatste encycliek van Paus Paulus VI en verscheen op 25 juli 1968 op het feest van de heilige apostel Jacobus. Ze handelt over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling.

In de encycliek herbevestigde Paus Paulus VI de Katholieke visie dat huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis van deze leer worden de natuurlijke methoden voor geboortenregeling in het kader van verantwoord ouderschap toegestaan en wordt het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen zoals het condoom en de pil verboden. De toepassing van therapeutische middelen in het kader van genezing van ziekten is echter geoorloofd.

Deze encycliek is profetisch omwille van de vier voorspellingen over de gevolgen voor de mens en de samenleving die het veralgemeend gebruik van contraceptie zouden voortbrengen. Zo schreef Paus Paulus VI dat het gebruik van kunstmatige geboortenregeling zou leiden tot huwelijksontrouw en algemeen zedenverval. Hij vreesde voor het gevaar, dat de man de eerbied voor zijn vrouw zou verliezen en in haar nog enkel een object voor zijn bevrediging zou zien. Contraceptie zou bovendien door totalitaire politieke regimes misbruikt kunnen worden en het zou de mens kunnen doen denken dat hij ongelimiteerd macht heeft over zijn eigen lichaam en de natuurlijke functies ervan.UIT HUMANAE VITAE
Het menselijk leven en geboorteregelingen

Paus Paulus VI - Encycliek
25 juli 1968

2 - De opgetreden veranderingen zijn inderdaad van groot belang en van verschillende aard. Het gaat op de eerste plaats om de snelle bevolkingsgroei; velen zijn bang, dat de wereldbevolking sneller blijft groeien dan de beschikbare hulpbronnen toestaan; talrijke gezinnen en talrijke volkeren die naar ontwikkeling streven, zijn dan ook bezorgd voor nog grotere tekorten. Vandaar dat de verleiding groot is voor de regeringen om dit gevaar met de meest radicale maatregelen tegen te gaan. Daar komt nog bij, dat niet alleen de werk- en woongelegenheid, maar ook de toenemende eisen op het gebied van economie en onderwijs een levenswijze opleggen waarbij het heden ten dage vaak moeilijk is om een groter aantal kinderen een passende opvoeding te geven. 

12 - Deze leer, die door het kerkelijk leergezag herhaaldelijk is uiteengezet, berust op de onverbrekelijke band, die God heeft vastgesteld en die de mens niet uit eigen beweging kan breken, tussen de beide betekenissen die in de huwelijksdaad liggen besloten: eenwording en voortplanting.
Immers, terwijl de huwelijksdaad man en vrouw op de meest innige wijze verenigt, stelt zij hen door haar innerlijke structuur in staat om nieuw leven te verwekken, volgens de wetten die in de natuur zelf van de man en van de vrouw staan geschreven. Alleen wanneer deze beide wezenlijke aspecten, namelijk de eenwording en de voortplanting, bewaard blijven, behoudt de huwelijksdaad ten volle haar zin van wederzijdse en echte liefde en haar gerichtheid op de zeer verheven roeping van de mens tot het ouderschap. Wij zijn van mening, dat de mens van onze tijd meer dan ooit in staat is om in te zien, hoezeer deze leer overeenstemt met de menselijke rede.

14 - Steunend op deze grondbeginselen van de menselijke en christelijke huwelijksleer moeten wij dan ook opnieuw verklaren, dat de directe onderbreking van het reeds begonnen voortplantingsproces, en vooral de rechtstreeks gewilde abortus, ook als deze om therapeutische redenen wordt verricht, als geoorloofd middel ter geboortenregeling geheel en al te verwerpen is.
Evenzo moet, zoals het kerkelijk leergezag herhaaldelijk heeft verklaard, de rechtstreekse, hetzij blijvende hetzij tijdelijke, sterilisatie van de man of van de vrouw worden veroordeeld.
Is evenzo te verwerpen elke handeling die zich, hetzij voorafgaande aan de huwelijksgemeenschap, hetzij tijdens de voltrekking ervan, hetzij bij het verloop van haar natuurlijke gevolgen, het verhinderen van de voortplanting ten doel zou stellen of als middel zou aanwenden.

15 - De Kerk acht evenwel het gebruik van de therapeutische middelen die voor de genezing van de ziekten van het lichaam noodzakelijk zijn volstrekt niet ongeoorloofd, zelfs niet wanneer men kan voorzien, dat deze tot verhindering van de voortplanting zullen leiden, mits deze verhindering, om welke reden ook, maar niet rechtstreeks wordt beoogd.

19 - Onze woorden zouden de gedachte en zorg van de Kerk, moeder en leermeesteres van alle volkeren, niet volledig weergeven, als zij de mensen, na hen te hebben aangespoord om de goddelijke huwelijkswet te onderhouden en na te leven, geen steun zou geven bij een eerlijke geboortenregeling in de moeilijke levensomstandigheden die in onze tijd op de gezinnen en landen drukken. De Kerk kan jegens de mensen immers geen andere houding aannemen dan haar goddelijke Verlosser: zij kent hun zwakheid, zij heeft medelijden met de menigte, zij neemt de zondaars op; maar zij kan er niet van afzien de wet te onderwijzen die uiteindelijk specifiek is voor een menselijk leven dat tot zijn oorspronkelijke waarheid is teruggebracht en door de Geest van God wordt geleid.

24 - Vervolgens willen wij een bemoedigend woord richten tot de wetenschapsmensen, die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot het welzijn van huwelijk en gezin en tot de gewetensvrede, als zij in team-work de verschillende condities die bevorderlijk zijn voor de eerbare ordening van een menswaardige voortplanting duidelijker trachten te verhelderen. Want - zoals Pius XII dit al eerder heeft gevraagd - het is vóór alles gewenst, dat de medische wetenschap erin slaagt een eerlijke geboortenregeling mogelijk te maken door een voldoende zekere grondslag die op de waarneming van de natuurlijke cycli berust. Op die wijze zullen de geleerden, en vooral de katholieke, met de feiten in de hand kunnen aantonen, dat de zaak er precies zo voorstaat als de Kerk leert, namelijk dat er geen echte tegenspraak kan bestaan tussen de goddelijke wetten inzake het doorgeven van het leven en de zorg voor een waarachtige huwelijksliefde.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer